NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1013/2016
129a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129) vo výboroch v druhom čítaní
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 14. júna 2016 č. 112 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129) v skrátenom legislatívnom konaní na 6. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a ďalej uznesením č. 115 z 15. júna 2016 sa uzniesla prerokovať ho v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
2
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 25 z 15. júna 2016 odporúča vládny návrh zákona schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport v uznesení č. 23 z 15. júna 2016
odporúča návrh zákona schváliť s doplňujúcim návrhom uvedeným v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplýva tento doplňujúci návrh:
V čl. I v novelizačnom bode v § 29 sa za odsek 17 dopĺňa nový odsek 18, ktorý znie:
„(18) Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na triedy základných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.“.
V súvislosti s doplnením nového odseku sa primerane upraví úvodná veta novelizačného bodu.
Predkladaný vládny návrh zákona za cieľ zachrániť málotriedne školy, ktoré v dôsledku nadobudnutia účinnosti ustanovení školského zákona o určení minimálneho počtu žiakov v jednej triede sa dostali na okraj zániku. Predkladaný vládny návrh sa konkrétne týka 23 škôl s vyučovacím jazykom maďarským, 1 školy s vyučovacím jazykom rusínskym a 36 škôl
3
s vyučovacím jazykom slovenským. Navrhované ustanovenie však neberie do úvahy skutočnosť, že určenie minimálneho počtu žiakov významne ohrozuje aj plnoorganizované školy, ktoré rovnako nedokážu túto podmienku splniť. Ide o výrazne vyšší počet, konkrétne o 60 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Hoci školský zákon ustanovuje aj rôzne výnimky z minimálneho počtu žiakov v jednej triede, bez zákonnej garancie však tieto školy budú vystavené zániku, čo je z hľadiska zachovania identity národnostných menšín neprípustné. Plnoorganizované školy z hľadiska dlhodobého vývoja životaschopné. Z uvedeného dôvodu sa predloženým pozmeňujúcim návrhom ustanovuje výnimka z najnižšieho počtu žiakov aj vo vzťahu ku všetkým plnoorganizovaným základným školám s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedenom návrhu s odporúčaním ho schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129) schváliť v znení doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 15. júna 2016 č. 25.
4
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Evu Smolíkovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Bratislava jún 2016
Ľubomír Petrák v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport