Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
7. schôdza výboru
Číslo: CRD-1013/2016
25
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 15. júna 2016
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129) vo výboroch v druhom čítaní (tlač 129a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129) vo výboroch v druhom čítaní (tlač 129a)
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia,
C.určuje poslankyňu Evu Smolíkovú
za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveruje ju
vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129) a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Pavol Goga Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru