Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
6. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1013/2016
23
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 15. júna 2016
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129)
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129) schváliť so zmenou, ktorá je uvedená v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Branislav Grőhling Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru
Príloha k uzneseniu č. 23
Zmena
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129) - druhé čítanie
___________________________________________________________________
V čl. I v novelizačnom bode v § 29 sa za odsek 17 dopĺňa nový odsek 18, ktorý znie:
„(18) Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na triedy základných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.“.
V súvislosti s doplnením nového odseku sa primerane upraví úvodná veta novelizačného bodu.
Predkladaný vládny návrh zákona za cieľ zachrániť málotriedne školy, ktoré v dôsledku nadobudnutia účinnosti ustanovení školského zákona o určení minimálneho počtu žiakov v jednej triede sa dostali na okraj zániku. Predkladaný vládny návrh sa konkrétne týka 23 škôl s vyučovacím jazykom maďarským, 1 školy s vyučovacím jazykom rusínskym a 36 škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Navrhované ustanovenie však neberie do úvahy skutočnosť, že určenie minimálneho počtu žiakov významne ohrozuje aj plnoorganizované školy, ktoré rovnako nedokážu túto podmienku splniť. Ide o výrazne vyšší počet, konkrétne o 60 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Hoci školský zákon ustanovuje aj rôzne výnimky z minimálneho počtu žiakov v jednej triede, bez zákonnej garancie však tieto školy budú vystavené zániku, čo je z hľadiska zachovania identity národnostných menšín neprípustné. Plnoorganizované školy z hľadiska dlhodobého vývoja životaschopné. Z uvedeného dôvodu sa predloženým pozmeňujúcim návrhom ustanovuje výnimka z najnižšieho počtu žiakov aj vo vzťahu ku všetkým plnoorganizovaným základným školám s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.