NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 382/2011 Z. z., zákona č. 341/2012 Z. z., zákona č. 340/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a právnické osoby, ktoré založili právnické osoby s účasťou povinných osôb podľa odseku 1 a 2“.
2.V § 5a ods. 1 sa za slová „písomná zmluva“ vkladajú slová „vrátane jej príloh a dodatkov“.
3.V § 5a odsek 2 znie:
„(2) Povinne zverejňovaná zmluva je aj písomná zmluva vrátane jej príloh a dodatkov, ktorú uzaviera povinná osoba podľa § 2 ods. 3, v ktorej štát alebo povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 účasť alebo v ktorej majú štát a povinná osoba
podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločnú účasť alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom.“.
4.V § 5a ods. 3 sa vypúšťajú slová „zmluvy uzatvorenej v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii povinnej osoby podľa odseku 2 a namiesto“.
5.V § 5a ods. 3 sa slová § 5a ods. 5 písm. c), d), i), j), r) a s)“ nahrádzajú slovami „§ 5a ods. 5 písm. c), d), i), j), q) a r)“.
6.V § 5a ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
7.V § 5a ods. 5 sa vypúšťa písmeno q).
Doterajšie písmená r) a s) sa označujú ako písmená q) a r).
Poznámka pod čiarou k odkazu 7cg sa vypúšťa.
8.V § 18 ods. 4 sa za slová „životné prostredie“ vkladajú slová „alebo povinnej osobe podľa § 2 ods. 1 a 2, ktorá má účasť v osobe, ktorá ju založila“.
9.Za § 22f sa vkladá nový § 22g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2016
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. novembri 2016, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. novembri 2016 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. novembri 2016.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.