1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh ústavného zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA).
Skúsenosti s ostatnou voľbou predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ“), len zvýraznili, že predseda NKÚ je napriek deklarovanej nezávislosti do veľkej miery politickou funkciou. Pokiaľ jestvuje skutočný záujem o nezávislé vedenie NKÚ je nevyhnutné prepracovať spôsob voľby predsedu NKÚ a podpredsedov NKÚ.
K nezávislosti, vo všeobecnosti, nepochybne prispieva aj morálna a odborná vybavenosť. V zmysle Ústavy Slovenskej republiky, a teda aj zákona o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, môže byť za predsedu NKÚ zvolený každý občan s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorý v deň volieb dovŕši 21 rokov veku. Takto nastavené kritériá na predsedu NKÚ a podpredsedov NKÚ nezaručujú zvolenie kandidátov s potrebnou kvalifikáciou a skúsenosťami.
Cieľom predloženého ústavného návrhu zákona je vytvorenie splnomocňovacích ustanovení, na základe ktorých, je následne možné sprísniť požiadavky na funkciu predsedu NKÚ a podpredsedov NKÚ ako aj prepracovať a precizovať spôsob ich voľby.
Predkladaný návrh ústavného zákona nemá žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani nemá žiadne sociálne vplyvy.
Návrh ústavného zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
2
Ide o legislatívnu úpravu, ktorá súvisí so zavedením splnomocňovacích ustanovení týkajúcich sa voľby predsedu NKÚ a podpredsedov NKÚ a ich kvalifikačných predpokladov.
K Čl. II
Navrhuje sa, aby ústavný zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2016, a to so zohľadnením legisvakančnej lehoty.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu ústavného zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ ústavného zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu ústavného zákona: návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu ústavného zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu ústavného zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh ústavného zákona nemá žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani nemá žiadne sociálne vplyvy.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh ústavného zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.