NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákon č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z.z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 399/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 63a ods. 1 prvej vete sa za slovom „v súlade“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa tieto slová: „ak ich vykonaním poslaneckého prieskumu poverí národná rada alebo výbor.“.
2.V § 63a ods. 2 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: Žiadosť o vykonanie poslaneckého prieskumu doručí poslanec najneskôr 24 hodín pred vykonaním poslaneckého prieskumu príslušnému subjektu podľa odseku 1 písm. a) až c).“.
3.§ 63a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Písomnú správu obsahujúcu informácie o obsahu, priebehu a výsledku poslaneckého prieskumu schvaľuje výbor uznesením.“.
4.§ 128 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Poslanec že žiadať správy od členov vlády, vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy a verejných funkcionárov o otázkach patriacich do ich pôsobnosti; povinní žiadosti poslanca vyhovieť do 30 dní.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.