D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Ivan, Jana Kiššová, Aloz Baránik a Jozef Rajtár.
Máme za to, že prvý zápis držiteľa motorového vozidla je administratívny úkon rovnaký pre všetky druhy áut bez ohľadu na výkon motora a niet dôvodu diferencovať výšku správnych poplatkov do pásiem v závislosti od výkonu motora.
Rovnaké výšky správnych poplatkov platia v súčasnosti pri prvom zápise na nielen nové motorové vozidlá, zakúpené v obchodnej sieti SR, ale aj na ojazdené motorové vozidlá, dovezené do SR zo zahraničia. A to aj zo štátov EU, čo je v rozpore so Zmluvou o fungovaní EU. Konkrétne s článkom 110 "Žiaden členský štát nezdaní výrobky z iných členských štátov nijakou priamou alebo nepriamou vnútroštátnou daňou prevyšujúcou dane ukladané priamo či nepriamo na podobné domáce výrobky." V tejto záležitosti je známa odpoveď EK na otázku poslanca EP, Richarda Sulíka, ktorá potvrdzuje, že v takomto prípade je nutné zohľadniť pri stanovení registračnej dane amortizáciu motorového vozidla. Pričom registračný poplatok je v kontexte spôsobu jeho nastavenia výšky chápaný európskou komisiou ako registračná daň.
Podľa vyjadrenia zástupcu EK v uvedenej odpovedi, bolo začaté konanie voči Slovenskej republike.
V prípade, že by ostali pravidlá výberu registračných poplatkov za motorové vozidlá pri prvom zápise bez zmeny, hrozia Slovenskej republike škody z titulu oprávnenia tých, ktorí za ojazdené dovezené vozidlá takto stanovený poplatok zaplatili a tiež tých, ktorí v budúcnosti ešte za dovezené použité vozidlá zaplatia.
Návrh, ktorý predkladáme racionalny základ postavený na stanovení poplatku výhradne na princípe administratívnych nákladov spojených s úkonom registrácie vozidla. Bez ohľadu na výkon motora vozidla, alebo iných technických údajov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa zrušenie pásiem pre spoplatňovanie prvého zápisu držiteľa motorového vozidla. Doterajšia úprava diferencovala správne poplatky v závislosti od výkonu motora. Máme za to, že prvý zápis držiteľa motorového vozidla je administratívny úkon rovnaký pre všetky druhy áut bez ohľadu na výkon motora a niet dôvodu na takto odstupňované spoplatňovanie.
K čl. II
Účinnosť predloženého návrhu zákona sa navrhuje na 1. január 2017.