Dôvodová správa
Všeobecná časť
Novelou zákona sa zavádza povinnosť odstrániť stavbu alebo akýkoľvek objekt zhotovený bez stavebného povolenia na cudzom pozemku, bez písomného súhlasu majiteľa pozemku. Odstránenie stavby, s výnimkou inžinierskych stavieb definovaných stavebným zákonom, nariadi stavebný úrad na návrh vlastníka pozemku alebo obce. V prípade, ak ten, kto bol povinný stavbu neodstráni, na jeho náklady zabezpečí odstránenie takejto stavby stavebný úrad, ktorý rozhodnutie vydal. V prípade, ak nie je možné zistiť vlastníka stavby, nariadi stavebný úrad povinnosť odstrániť takúto stavbu obci, v katastrálnom území ktorej sa stavba nachádza. Cieľom navrhnutej novely je zásadným spôsobom zamedziť rozširovaniu výstavby čiernych stavieb a objektov na cudzích pozemkoch.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Definuje sa stavba alebo aj akýkoľvek iný objekt, ktorý byť predmetom odstránenia, pokiaľ bol postavený na cudzom pozemku bez stavebného povolenia alebo oznámenia.
K bodu 2
Legislatívno-technická zmena. Určuje sa povinnosť stavebnému úradu vydať rozhodnutie o odstránení stavby.
K bodu 3
Stanovuje sa lehota a postup, podľa ktorého bude stavebný úrad konať pri odstránení stavby s výnimkou inžinierskej stavby podľa tohto zákona.
K bodu 4
Určuje sa účinnosť navrhnutých zmien v prechodných ustanoveniach.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona k 1. novembru 2016.