NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo :
Návrh zákona
z ............ 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 136/1995 Z. z., zákona č. 199/1995 Z. z., zákona č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 217/2002 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z. a zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z. a zákona č. 254/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 88 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie :
“e) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť, ak bola stavba postavená na cudzom pozemku bez písomného súhlasu jeho vlastníka.".
2.V § 88 odsek 2 sa za slová „podľa odseku 1 písm. b)“ vkladajú slová „a e)“ a na konci sa dopĺňajú slová „ak v odseku 5 nie je ustanovené inak“.
3. V § 88 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
“(3) Ak ide o odstránenie stavby podľa odseku 1 písm. e), stavebný úrad nariadi jej odstránenie aj na návrh vlastníka pozemku alebo obce, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza, ak s tým vlastník pozemku súhlasí a o odstránení stavby rozhodne do 10 dní odo dňa začatia konania o odstránení stavby.
(4) Ak ten, kto bol povinný odstrániť stavbu podľa odseku 1 písm. e) neodstráni stavbu do 10 dní odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia o odstránení stavby, na jeho náklady zabezpečí odstránenie stavby stavebný úrad, ktorý rozhodnutie vydal, a to bezodkladne; to sa nevzťahuje na odstránenie inžinierskej stavby.
(5) Ak ide o odstránenie stavby podľa odseku 1 písm. e) a osoby podľa odseku 2 nie je možné zistiť, stavebný úrad uloží povinnosť odstrániť stavbu obci, v katastrálnom území ktorej sa stavba nachádza.“
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 8 až 11.
4.Za § 142e sa vkladá § 142ea, ktorý znie :
㤠142ea
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2016
Na stavby podľa § 88 ods. 1 písm. e), postavené do 31. októbra 2016, sa vzťahujú predpisy, účinné do 31. októbra 2016. “.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.