DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve (uviesť názov zmluvy a číslo článku)
b)v sekundárnom práve (uviesť druh, inštitúciu, číslo, názov a dátum vydania právneho aktu a jeho účel, príp. stručný obsah)
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (uviesť číslo a označenie relevantného rozhodnutia a stručne jeho výrok alebo relevantné právne vety)
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
bezpredmetné