1/2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z ....................... 2016,
ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 451/2013 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
1.V § 4 ods. 1 sa suma „203,20 eura“ nahrádza sumou „280,00 eur“.
2.Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý znie:
§ 12c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1) O žiadostiach o rodičovský príspevok podaných do 31. decembra 2016, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2016, sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2016 podľa zákona účinného do 31. decembra 2016.
(2) Ak oprávnená osoba uplatňuje nárok na rodičovský príspevok po 31. decembri 2016 za obdobie pred 1. januárom 2017, o nároku na tento rodičovský príspevok sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2016 podľa zákona účinného do 31. decembra 2016.
(3) Ak rodičovský príspevok bol priznaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2016 v sume 203,20 eura a nárok na tento rodičovský príspevok by trval podľa zákona účinného do 31. decembra 2016 aj po tomto dni, považuje sa od 1. januára 2017 za rodičovský príspevok priznaný podľa zákona účinného od 1. januára 2017 a vypláca sa v sume podľa zákona účinného od 1. januára 2017.“
2/2
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.