Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
10. 5. 2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
25. 5. 2016
2. Definícia problému
Zachovať základné školy zriadené len s ročníkmi prvého stupňa v obciach s malým počtom obyvateľov.Podporiť vzdelávanie žiakov v ich materinskom jazyku.Podporiť efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov v regionálnom školstve so zohľadnením potrieb jednotlivých regiónov.
3. Ciele a výsledný stav
Zamedziť vyradeniu základných škôl zriadených len s ročníkmi prvého stupňa zo siete škôl a školských zariadení SR z dôvodu nedodržania limitu minimálneho počtu žiakov v triede.
4. Dotknuté subjekty
Návrh sa dotkne žiakov, ich zákonných zástupcov, pretože zachováva prístup k formálnemu vzdelaniu, základných škôl zriadených len s ročníkmi prvého stupňa a ich zriaďovateľov, pretože za predpokladu dostatočných finančných zdrojov garantuje existenciu základných škôl zriadených len s ročníkmi prvého stupňa, čo však neznamená, že sa na ne nevzťahuje možnosť uplatnenia racionalizačných opatrení podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
5. Alternatívne riešenia
I. Nadobudnutie účinnosti úpravy, ktorá mala nastať 1. septembra 2016, spočívajúcej v ustanoveniach o najnižších počtoch žiakov v triedach na prvom stupni základných škôl, ktoré by sa aplikovali od školského roka 2016/2017 by do budúcnosti spôsobilo riziko likvidácie škôl, ktoré majú len prvý stupeň základnej školy s malým počtom žiakov v triedach, napríklad na národnostne zmiešanom území. II. Úplné zrušenie ustanovení o minimálnych počtoch žiakov v triedach na prvom stupni všetkých základných škôl by bolo v rozpore s deklarovaným prístupom vlády zvýšiť efektivitu financovania škôl zohľadnením kritéria naplnenosti tried.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno Σ Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
* Áno
* Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Mgr. Viliam Bokol, odbor legislatívy a aproximácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, tel. č.+421 2 59374412, viliam.bokol@minedu.skRNDr. Ľuboš Černý, sekcia regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, tel. č. +421 2 59374388, lubos.cerny@minedu.skPaedDr. Zuzana Kadlečíková, PhD., sekcia regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, tel. č. +421 2 59374310, zuzana.kadlecikova@minedu.sk
12. Zdroje
Údaje Centra vedecko-technických informácií zo štatistických výkazov, Programové vyhlásenie vlády SR, časť Školská politika.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK