B. Osobitná časť
K čl. I
Minimálne počty žiakov v triedach prvého štvrtého ročníka základnej školy a v triede, v ktorej žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy, ustanovil zákon č. 464/2013 Z. z. v znení zákona č. 188/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2016. Minimálny počet žiakov v triede nultého ročníka základnej školy, ktorý je tiež ročníkom prvého stupňa, ustanovil školský zákon s účinnosťou od 1. septembra 2008. Nové ustanovenie upravuje výnimku z minimálnych počtov žiakov v triedach základnej školy pre základné školy, ktoré majú len ročníky prvého stupňa. Povinné minimálne počty sa tak neuplatňujú ani v základných školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, ani v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským. Zoznam potenciálne ohrozených škôl je uvedený v prílohe.
K čl. II
Ustanovuje sa účinnosť zákona od začiatku školského roka 2016/2017.
V Bratislave, 25. mája 2016
Robert Fico, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Plavčan, v. r.
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky