VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-18628/2016
Národnej rady Slovenskej republiky
132
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákonao dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava máj 2016