NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-283/2016
119
N á v r h
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. mája 2016
k návrhu na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
na návrh poslancov - členov Klubu Ľudová strana Naše Slovensko navrhuje
z v o l i ť
poslanca Jána Moru(ĽS Naše Slovensko)
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Bratislava máj 2016