DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov NR SR.
Navrhovanou novelou Zákonníka práce sa navrhuje riešiť problematiku mzdy a mzdového zvýhodnenia a náhrady mzdy za prácu vo sviatok a pracovný deň, ktorým je nedeľa. Ustanovuje sa priemerná výška mzdového zvýhodnenia, podmienky dohody na čerpaní náhradného voľna a ostatné podmienky pre uplatnenie si mzdového zvýhodnenia. Oproti predchádzajúcej právnej úprave sa zužuje deň nepretržitého odpočinku na nedeľu a mení sa okrem iného aj výška percentuálneho mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu a vo sviatok.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, nepredpokladá sa negatívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a sociálny vplyv.
B.Osobitná časť
K Čl. I
Upravuje sa nové znenie § 122 týkajúce sa právnej úpravy mzdových podmienok za prácu vo sviatok a pracovný deň, ktorým je nedeľa.
K Čl. II
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti novely zákona.