D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom predloženého návrhu zákona je umožniť každému zamestnancovi, ktorý nárok na zabezpečenie povinného stravovania zamestnávateľom, vyhovujúci druh stravovania. Súčasný výpočet zákonných spôsobov povinného zabezpečovania stravovania zamestnávateľom, sa navrhuje doplniť o možnosť poskytovania finančného príspevku zamestnancovi. Uvedený finančný príspevok sa bude poskytovať za rovnakých podmienok a v takej výške ako sa ustanovuje príspevok zamestnávateľa pri zabezpečení stravovania jedným teplým hlavným jedlom vrátane vhodného nápoja alebo stravovacími poukážkami prípadne v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa.
V čl. II sa navrhuje aby v prípade zabezpečenia povinného stravovania formou finančného príspevku, bol finančný príspevok na strane zamestnanca oslobodený od dane a to bez požadovania lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára.
Rovnako ako sa umožní výber možnosti zabezpečenia stravovania zamestnancom, predložený návrh v čl. II umožňuje samostatne zárobkovo činným osobám s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov uplatniť si daňové výdavky na stravovanie za každý odpracovaný deň formou paušálnych výdavkov vo výške stravného na kalendárny deň pre časové pásmo 5 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, podnikateľské prostredie, nebude mať sociálny vplyv ani vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa zavedenie povinnosti pre zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie svojim zamestnancom vo všetkých zmenách na základe ich vlastného výberu nasledovnými spôsobmi
a) poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie týmto spôsobom,
b) poskytovaním stravovacích poukážok pre zamestnancov alebo
c) poskytovaním finančných príspevkov na stravu pre zamestnancov.
Predmetnou úpravou sa umožňuje zamestnancovi v prípade zabezpečovania stravovania zamestnávateľom prostredníctvom stravovacích poukážok, zvoliť si namiesto stravovacích poukážok finančný príspevok na stravovanie vo výške, v akej by zamestnávateľ mal povinnosť prispievať teplé hlavné jedlo.
K čl. II
K bodu 1
V danom prípade ide o legislatívno-technickú úpravu priamo súvisiacu s čl. I tohto návrhu zákona. Uvedenou úpravou sa zabezpečí, aby finančný príspevok na stravovanie bol oslobodený od dane rovnakým spôsobom, ako je tomu v prípade príjmu poskytnutého ako hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečeného inými osobami.
Súčasne sa zabezpečí vyššia miera rovnakého zaobchádzania so zamestnancami v prípade zdanenia sumy finančného príspevku, ktorý sa poskytuje zamestnancovi podľa aktuálnej úpravy ustanovenia § 152 ods. 5 a 6 Zákonníka práce oproti zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ taktiež poskytuje finančný príspevok, ktorý je však nezdanený v prípade, ak sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov a v zmysle jeho záverov zamestnanec nemôže využiť žiaden zo spôsobov stravovania zabezpečovaných zamestnávateľov. Navrhované znenie zabezpečí zrovnoprávnenie nárokov zamestnancov pri poskytovaní finančného príspevku na stravovanie tým, že od dane bude oslobodený každý finančný príspevok na stravovanie poskytnutý podľa ustanovenia § 152 Zákonníka práce.
K bodu 2
Obdobne ako pre zamestnávateľa a zamestnanca umožňuje sa samostatne zárobkovo činným osobám s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov uplatniť si daňové výdavky na stravovanie za každý odpracovaný deň formou paušálnych výdavkov vo výške stravného na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Pre uvedené osoby to súčasne predstavuje zásadné zjednodušenie administratívy a úsporu režijných nákladov pri porovnaní s doterajším nákupom stravovacích poukážok.
K čl. III
Účinnosť predkladanej novely sa navrhuje od 1. januára 2017.