D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci NR SR Lucia Nicholsonová, Jozef Mihál a Martin Poliačik.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšiť sumu mesačného príspevku na starostlivosť o dieťa, a to z pôvodnej výšky 280 eur na 300 eur a zároveň predĺžiť nárok na jeho vyplácanie z troch rokov veku dieťaťa do začiatku povinnej školskej dochádzky.
Dôvodom predloženia takejto legislatívnej úpravy je snaha zlepšiť sociálnu situáciu pracujúcim rodičom a napomôcť ich začleneniu na trh práce.
Zosúlaďovanie rodinného a pracovného života je nanajvýš aktuálna téma nielen na Slovensku, ale aj v rámci EÚ. Príspevok na starostlivosť o dieťa sa javí ako jedno z najefektívnejších opatrení čerpania Európskeho sociálneho fondu v rámci adresnej a priamej pomoci rodičom s malými deťmi, ktorí sa pokúšajú o návrat do práce. Druhým pozitívom príspevku na starostlivosť o dieťa je podpora predškolských zariadení, nielen škôlok, ale aj detských centier, či profesionalizovaných au pair, ktorými vypĺňame akútny nedostatok materských škôl. Napriek tomu je jeho čerpanie relatívne nízke a hlavným dôvodom sa javí to, že väčšina rodičov dáva do predškolských zariadení deti staršie ako 3 roky, kedy si však nemôžu čerpať príspevok na starostlivosť tak, ako bol pôvodne nastavený. Preto, vychádzajúc z aplikačnej praxe, predkladatelia navrhujú takú zmenu zákona, ktorou sa príspevok nielen zvýši, ale aj predĺži možnosť jeho poberania aj po 3 rokoch veku dieťaťa.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, podnikateľské prostredie, nebude mať sociálny vplyv ani vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa predĺžiť obdobie týkajúce sa okamihu skončenia nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa z troch rokov veku dieťaťa do veku začatia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.
K bodu 2
Navrhuje sa zvýšenie mesačnej sumy príspevku na sumu najviac 300 eur.
K bodu 1
Navrhuje sa formulačná zmena zákonného splnomocnenia pre vládu Slovenskej republiky tak, aby vláda Slovenskej republiky mohla príspevok zvyšovať, nie upravovať.
K čl. II
Účinnosť predkladanej novely sa navrhuje od 1. januára 2017.