NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z ....................... 2016,
ktorým sa mení zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z. a zákona č. 347/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 sa mení takto:
1. V § 1 sa slová „troch rokov veku“ nahrádzajú slovami „začiatku povinnej školskej dochádzky“.
2. V § 5 ods. 1 písmeno a) sa suma „280 eur“ nahrádza sumou „300 eur“.
3. V § 5 ods. 2 sa slovo „upraviť“ nahrádza slovom „zvýšiť“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.