Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Predloženou novelou zákona o investičnej pomoci sa navrhuje vypustiť tie časti zákona o investičnej pomoci, ktoré boli prijaté zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Vypúšťajú sa ustanovenia, ktoré vylučujú vládu SR z rozhodovania o investičnej pomoci vo forme daňovej pomoci na základe výšky investičného zámeru, ustanovenia, ktoré tento investičný zámer definujú a ustanovenie, ktoré zaväzuje žiadateľa doplniť žiadosť o investičnú pomoc čestným vyhlásením, že bude žiadateľ v postavení predávajúceho vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitnými predpismi. Navrhujú sa prechodné ustanovenia.
Dňa 11. marca 2014 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti prijal uznesenie č. 271 k vládnemu návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Obsahom uznesenia bolo okrem iného aj odporúčanie NR SR, aby schválila závažné zmeny v zákone o investičnej pomoci vo forme pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Údajný súvis týchto zmien s novelizovaným zákonom o ochrane spotrebiteľa výbor odôvodnil potrebou doplniť povinnosť žiadateľa o investičnú pomoc o čestné vyhlásenie, že v prípade, ak realizáciou investičného zámeru dochádza k takej podnikateľskej činnosti, že žiadateľ je v postavení predávajúceho a vstupuje do právnych vzťahov so spotrebiteľmi, je povinný dodržiavať spotrebiteľské právo“. Inými slovami, žiadateľ čestne vyhlásiť, že nebude porušovať zákon, ktorý je všeobecne platný aj bez čestného vyhlásenia. Dodržiavanie zákonov pokladáme za samozrejmosť, ktorú netreba dodatočne preukazovať v tomto prípade čisto formálnym vyhlásením. Ďalej malo byť cieľom zmeny „zefektívnenie procesu schvaľovania investičnej pomoci“ vo vybraných investičných zámeroch na základe arbitrárne určenej výšky oprávnených nákladov pri daňových úľavách. Odôvodnenie neobsahovalo žiadnu podrobnú analýzu dopadov tejto legislatívnej úpravy inak nesúvisiacej právnej normy.
NR SR navrhované zmeny prijala a zákon nadobudol účinnosť dňa 1.5.2014. Najdôležitejšou - a pravdepodobne jedinou zamýšľanou - zmenou v zákone o investičnej pomoci bolo odobratie právomoci vláde SR vo veci rozhodnutia o schválení investičnej pomoci formou daňovej úľavy, kedy investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur nepodlieha konaniu o schválení vládou SR, ale len ministrom hospodárstva. Minister financií ako člen vlády preto nemá žiadnu právomoc rozhodnúť vo veci, ktorá podstatne súvisí s jeho rezortom. Zároveň je znížená možnosť kontroly zo strany verejnosti.
Návrh zákona za cieľ zrušiť toto „zefektívnenie“ procesu schvaľovania investičnej pomoci, ktorý v skutočnosti nie je v celospoločenskom záujme, ale iba v individuálnom záujme niektorých subjektov. Cieľom návrhu zákona je vrátiť znenie zákona o investičnej pomoci do právneho stavu, v ktorom bol pred prijatím pozmeňujúcich ustanovení.
Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov, vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy a na zamestnanosť.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými
medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa vypustenie pojmu investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur.
K bodu 2
Navrhovanou zmenou sa upravuje ustanovenie § 4 tým, že sa z neho vypúšťajú všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur v priemyselnej výrobe ako aj ďalšie ustanovenia súvisiace s investičným zámerom s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur.
K bodu 3
Ide o vypustenie všeobecných podmienok na poskytnutie investičnej pomoci pre cestovný ruch na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur. V tejto súvislosti sa vypúšťajú aj súvisiace ustanovenia .
K bodu 4
Ide o legislatívno-technickú úpravu vnútorného odkazu nadväzujúcu na zmeny v predchádzajúcich novelizačných bodoch.
K bodu 5 a 6
Z návrhu zákona sa vypúšťa príloha žiadosti o schválenie investičného zámeru, a to záväzné vyhlásenie, že ak bude žiadateľ v postavení predávajúceho, bude vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitnými predpismi týkajúce sa spotrebiteľského práva.
K bodu 7
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na vypustenie § 13a.
K bodu 8
Navrhuje sa vypustenie ustanovenia vzhľadom na predchádzajúce navrhované zmeny v predloženej novele zákona o investičnej pomoci v súvislosti s investičným zámerom s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur.
K bodu 9
Vy púšťa sa paragraf týkajúci sa osobitných procesných postupov pri schvaľovaní investičného zámeru s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur.
K bodu 10
Navrhuje sa upraviť znenie odseku 1 (§15) v súvislosti s povinnosťami prijímateľa.
K bodu 11
Navrhuje sa zmena v súvislosti s potrebou upraviť v ustanovení vnútorné odkazy.
K bodu 12
Navrhuje sa upraviť ustanovenia v súvislosti so zrušením a pozastavením pomoci v súlade s cieľom návrhu novely zákona o investičnej pomoci.
K bodu 13
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 14
Navrhuje sa úprava ustanovení v súvislosti s výkonom kontroly poskytovania investičnej pomoci v súlade s cieľom návrhu novely zákona o investičnej pomoci.
K bodu 15 a 20
Ide o úpravu ustanovenia súvisiacu s úpravou vnútorných odkazov nadväzujúcu na zmeny v predchádzajúcich novelizačných bodoch.
K bodu 21
Ide o vypustenie ustanovenia pre jeho nadbytočnosť vzhľadom na navrhované úpravy v predloženej novele zákona o investičnej pomoci v súlade s cieľom návrhu novely zákona o investičnej pomoci.
K bodu 22
Navrhuje sa úprava prechodných ustanovení v súvislosti s predloženou novelou zákona o investičnej pomoci.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2017.