NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z. a zákona č. 389/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až p) sa označujú ako písmená b) až o).
2.V § 4 sa vypúšťajú odseky 6 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b sa vypúšťa.
3.V § 7 sa vypúšťajú odseky 5 až 7.
4.V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 4 ods. 1 a 6, § 5, 6, § 7 ods. 1 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1, § 5, 6, § 7 ods. 1“.
5.V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená i) až k).
6.V § 12 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
Poznámky pod čiarou k odkazom 16da a 16db sa vypúšťajú.
7.Nadpis § 13 znie: „Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci“. Zároveň sa vypúšťa nadpis nad § 13.
8.V § 13 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.
9.§ 13a sa vypúšťa.
10.V § 15 odsek 1 znie:
(1) Prijímateľ je povinný zachovať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý bola poskytnutá investičná pomoc,
a)v rozsahu zodpovedajúcom skutočnej výške čerpanej investičnej pomoci, najmenej však do výšky podľa § 4 ods. 1 písm. a), § 4 ods. 2 4, § 5 písm. a), § 6 písm. a), § 7 ods. 1 písm. b) alebo § 7 ods. 2 až 4,
b) v štruktúre podľa § 4 ods. 1 písm. b), § 7 ods. 1 písm. a), a to počas uplatňovania investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a d), najmenej však počas piatich zdaňovacích období nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom prijímateľ skončil investičný zámer.“.
11.V § 15 ods. 4 prvá veta znie: „Prijímateľ je povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 1 4, § 5, § 6 a § 7 ods. 1 4 najneskôr do troch rokov od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa § 13.“.
12.V § 16 ods. 2 prvá veta znie: „Ak prijímateľ nezačne najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci obstarávať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa § 4 ods.1, § 5, 6, § 7 ods. 1 alebo nezačne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere do troch rokov od doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, alebo pri veľkom investičnom projekte nezačne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere v lehote piatich rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, rozhodnutie o schválení investičnej pomoci stráca platnosť a poskytnutú investičnú pomoc je prijímateľ povinný vrátiť.“.
13.V § 16 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a ods. 6“ a slová „a ods. 5“.
14. V § 17 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
a) ministerstvo pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri
podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. a), b) a e), § 5 písm. a), § 6 písm. a) a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 4,
b) ministerstvo dopravy pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), b) a e) a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 4,“.
15.V § 17 ods. 1 písmeno e) znie:
e) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. c) a § 7 ods. 1 písm. c).“.
16.V § 17 ods. 3 prvá veta znie: „Prijímateľ je povinný umožniť kontrolu splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 1, § 5, § 6, § 7 ods. 1 a povinností uvedených v § 15, ako aj podmienok uvedených v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.“.
17.V § 17 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo 13a“.
18.V § 17 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo 13a“.
19.V § 17 ods. 7 sa vypúšťajú slová „§ 4 ods. 6,“ a slová „a § 7 ods. 5“.
20.V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú slová „§ 13a“.
21.V § 19 sa vypúšťa odsek 4.
22.Za § 20g sa vkladá § 20h, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 20h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1) Investičná pomoc schválená do 31. decembra 2016 zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako je uvedené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.
(2) Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do 31. decembra 2016 ministerstvo na základe oznámenia podľa § 15 ods. 8 posúdi podľa tohto zákona.
(3) Konania začaté a neukončené do 31. decembra 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.