N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2016,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z. a zákona č. 375/2015 sa dopĺňa takto:
1.V § 2 sa dopĺňajú odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Zakazujú sa strany,
a) ktorých cieľom je odstránenie demokratických základov štátu,
b) ktoré nemajú demokratické stanovy alebo nemajú demokraticky ustanovené orgány,
c) ktoré smerujú k uchopeniu a držaniu moci zamedzujúcemu druhým stranám uchádzať sa ústavnými prostriedkami o moc alebo ktoré smerujú k potlačeniu rovnoprávnosti občanov,
d) ktorých program alebo činnosť ohrozujú práva a slobodu občanov,
e) ktoré podnecujú národnostnú, rasovú a etnickú nenávisť.
(3) Strany nesmú byť ozbrojené a nesmú zriaďovať ozbrojené zložky.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
2.V § 7 odsek 9 sa v písm. e) za slová „s § 2 ods. 1“ dopĺňajú slová „až 3“.
3.V § 17 sa v odseku 1 za slová „s § 2 ods. 1“ dopĺňajú slová „až 3 alebo použije príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 25 v rozpore s obmedzením podľa § 29 písm. g)“.
4.V § 29 sa za písm. f) dopĺňa písm. g), ktoré znie:
„g) financovanie alebo podporu ozbrojených zložiek alebo iných ozbrojených útvarov a skupín.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016.