DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO – NOVA).
Každý štát, ktorého cieľom je úprimná snaha chrániť svojich občanov, právo regulovať podnikanie v oblasti hazardných hier, k čomu patrí aj regulácia podmienok, za ktorých sa hrania takýchto hier môžu zúčastniť jednotlivci. Cieľom návrhu zákona je zaviesť nové pravidlá ochrany hráčov hazardných hier tak, aby sa obmedzili negatívne (najmä finančné a sociálne) následky hrania týchto hier na ich životy, a to:
eliminovaním účasti na takýchto hrách osobám, ktoré sa nachádzajú v situácii, keď hranie hazardných hier predstavuje ohrozenie ich života, zdravia, základných životných podmienok alebo splácanie ich záväzkov,
nepriamou ochranou účelu poskytovania dávok v hmotnej núdzi (konzekventná ochrana verejných zdrojov),
zákazom propagácie vybraných druhov hazardných hier (napr. hazardných hier v kasíne či hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov).
Na základe uvedeného sa teda navrhuje, aby pred začatím hrania hazardnej hry prevádzkovateľ overil, či hráč nemá nedoplatky na sociálnom poistení, na verejnom zdravotnom poistení, nemá daňové nedoplatky alebo nepoberá dávky v hmotnej núdzi. U dávok z peňazí pochádzajúcich z verejného rozpočtu prevažuje verejný záujem, aby sa nestali predmetom straty v hazardnej hre. Rovnako existuje legitímny záujem, aby boli pohľadávky voči verejnému rozpočtu najprv splatené, a aby hraním hazardných hier nedochádzalo k oslabeniu platobnej disciplíny dlžníka (nielen na úkor štátu, ale aj na úkor vyživovaných osôb). Tieto opatrenia štandardom v krajinách, ktorých hospodárstvo (ekonomika) nie je postavené na zdanení hazardných hier, ako je to u nás, a zároveň majú s hazardnými hrami skúsenosti po desaťročia ako napr. Rakúsko či Česká republika.
Keďže zavádzané opatrenia nevyžadujú zo strany prevádzkovateľa žiaden iný náklad ako pripojenie k internetu za účelom overenia informácii (prípadne iné prepojenie do príslušnej databázy), pozitívne sociálne vplyvy návrhu zákona môžu jednoznačne vylepšiť situáciu s chorobnými hráčmi z nízkopríjmových skupín. Títo ohrozujú svoje živobytie a sťažujú prežitie svojich rodín.
Pozitíva návrhu zákona dokonca prekračujú rámec hazardných hier. Zverejňovanie poberateľov dávok v hmotnej núdzi pomôže pri odhaľovaní tzv. bielych koňov z radov bezdomovcov a nízkopríjmových skupín, ktorí zneužívaní zločineckými skupinami
na uzatváranie a krytie podvodov. Zverejňovanie by taktiež mohlo sekundárne pomôcť pri odhaľovaní „čiernej“ práce.
Predkladaný návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy, nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona má mierne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
V zmysle aktuálne platnej právnej úpravy je propagovanie hazardnej hry dovolené, len ak na jej prevádzkovanie bola udelená alebo vydaná licencia a je prevádzkovaná v súlade so zákonnými podmienkami.
Návrh zákona modifikuje uvedený platný právny rámec a vkladá výnimku pre niektoré formy hazardných hier. Praktický dopad tejto výnimky predstavuje zákaz propagácie hazardných hier vzťahujúcich sa k hraniu v kasíne, hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov a technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a taktiež videohier.
Práve zákaz reklamy by mohol predstavovať jeden z najviac efektívnych spôsobov psychologického boja proti neduhom hazardných hier a ako preventívny prostriedok by mohol zamedziť vzniku resp. rozširovaniu hráčskej závislosti. Vzhľadom na charakter nových regulačných mechanizmov je nežiaduce a v praxi nerealizovateľné, aby sa návrh zákona vzťahoval aj na hazardné hry prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení, preto sú tieto vyňaté.
K bodu 2
V § 35, ktorý upravuje podmienky prevádzky hazardných hier sa vkladajú 2 nové odseky, prostredníctvom ktorých sa znemožniť účasť na hazardnej hre tým osobám, ktoré by si takouto účasťou mohli výrazne sťažiť svoju životnú situáciu, najmä finančnú, a ohroziť tak nielen seba, ale aj prežitie svojich blízkych, či rodiny. Obmedzenia účasti sa však týkajú len vybraných hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b),d) a e) okrem hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení, a teda to nasledovné hazardné hry: hazardné hry v kasíne, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohry.
Stanovenie podmienok účasti (v navrhnutom odseku 7) pre osobu, ktorá sa hazardnej hry zúčastňuje, a to:
1.Podmienka preukázania sa preukazom totožnosti
Táto podmienka sa zavádza z dôvodu identifikácie a ochrany hráčov, overenia si, či osoba viac ako 18 rokov a súčasne aj možnosti naplniť ostatné podmienky účasti, t.j. overenie si nižšie uvedených údajov v príslušnom registri.
2.Podmienka, aby osoba, ktorá sa na hazardnej hre zúčastňuje nemala pohľadávky na sociálnom poistení
Táto podmienka sa stanovuje za účelom ochrany hráčov, ktorá dlžníkmi Sociálnej poisťovne a hrozí, že by nemohli dostať potrebnú starostlivosť zo strany štátu pre neuhradenie sociálneho poistenia a rovnako slúži k zlepšeniu platobnej disciplíny týchto osôb tak, aby si svoje záväzky na poistnom plnili.
3.Podmienka, aby osoba, ktorá sa na hazardnej hre zúčastňuje, nebola poberateľom dávky v hmotnej núdzi
Táto podmienka sa zavádza za účelom ochrany príjemcov dávky v hmotnej núdzi, ako aj ich blízkych (rodiny). Hazard predstavuje spôsob využitia finančných prostriedkov, u ktorého je z hľadiska pravdepodobnosti dokázateľné, že hrajúca osoba svoje finančné prostriedky postupne prehrá. Všeobecne, je plne na úvahe osôb, či sa hazardných hier zúčastnia alebo nie, keďže sa jedná o využitie súkromných finančných prostriedkov. Avšak pri príjemcoch dávky v hmotnej núdzi, ktorých príjem nedosahuje sumu hmotného minima existuje verejný záujem, aby sa peniaze z verejného rozpočtu neminuli na hazardné hry. Podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dávka v hmotnej núdzi poskytuje za účelom zabezpečenia základných životných podmienok, ktoré na účely tohto zákona jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie, a nie na účasť v hazardných hrách.
4.Podmienka, aby osoba nemala evidované nedoplatky poistného na verejnom zdravotnom poistení
Podobne ako pri nedoplatkoch na sociálnom poistení, aj pri zdravotnom poistení existuje verejný záujem na tom, aby si osoba plnila svoje zákonné povinnosti, medzi ktoré sa zaraďuje aj povinná platba verejného zdravotného poistenia.
5.Podmienka, aby osoba nemala daňové nedoplatky
Je nežiaduce, aby osoba, ktorá bola evidovaná v zozname neplatičov daní, namiesto zaplatenia dlhu radšej minula peniaze v hazardných hrách.
Návrh zákona nemá za cieľ zakázať hrať hazardné hry, ale iba eliminovať prípady, keď hazardné hry hrajú tzv. „sociálne prípady“, tzn. ľudia, ktorí odkázaní na dávky v hmotnej núdzi či si nedokážu plniť svoje zákonné povinnosti (platiť poistné a dane).
V odseku 8 sa zakotvujú viaceré povinnosti prevádzkovateľovi hazardných hier s cieľom neumožniť účasť na hazardných hrách takým osobám, u ktorých po overení si skutočností uvedených v odseku 7 zistí, že nie v zmysle zákona oprávnené na účasť na takýchto hrách. V súvislosti s overovaním údajov a skutočností o osobe hráča
prevádzkovateľom hazardnej hry rozhodujúcimi skutočnosťami čas začatia hry a údaje o takejto osobe na webovom sídle príslušnej inštitúcie, resp. príslušného verejného registra, práve v uvedenom čase. Preto sa v návrhu zákona vymedzuje pojem času začatia hry a tiež sa zdôrazňuje význam uvádzania údajov na webovom sídle.
Nad rámec odôvodnenia predmetného bodu návrhu zákona je vhodné pripomenúť, že sankcie pre prevádzkovateľa vybranej hazardnej hry v prípade, ak si nesplní nové zákonné povinnosti aplikované v kontexte existujúceho sankčného aparátu, tzn. náhrada škody alebo pokuta za priestupok (od 160 eur do 700 eur) alebo správny delikt (od 3 300 eur do 16 000 eur).
K bodu 3
Návrh zákona upravuje aj prechodné ustanovenie s cieľom poskytnúť osobám propagujúcim hazardné hry dostatočný čas na zosúladenie si svojich zmluvných a iných obdobných vzťahov s ustanoveniami zákona.
K Čl. II
Zavádza sa zverejňovanie poberateľov dávok v hmotnej núdzi. Toto zverejnenie je odôvodnené verejným záujmom na tom, aby boli zverejnené informácie o príjemcoch finančných prostriedkov tohto druhu z verejného rozpočtu, a to aj z hľadiska vykonateľnosti návrhu zákona, pretože prevádzkovateľ hazardných hier musí mať prístup k zoznamu osôb príjemcom dávky v hmotnej núdzi, aby bol schopný splniť si zákonnú povinnosť a takejto osobe neumožnil zúčastniť sa hazardných hier.
Jednotlivé úrady práce v zmysle dnes platného zákona povinné viesť evidenciu o príjemcoch, a to aj o príjemcoch dávky v hmotnej núdzi. Z hľadiska vykonateľnosti návrhu zákona sa preto nejaví byť problematickou nová zákonná povinnosť pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby si viedlo súhrnnú evidenciu príjemcov vytvorenú na základe čiastkových evidencií jednotlivých úradov práce v rozsahu podľa nového odseku 3 písm. f), pravidelne ju aktualizovalo vždy k 20. dňu príslušného kalendárneho mesiaca a zverejňovalo aspoň časť tejto evidencie na svojom webovom sídle, ktorá súvisí s príjemcami dávky v hmotnej núdzi. Takýto systém funguje aj v súčasnosti v prípade zoznamov dlžníkov Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní v zmysle príslušných zákonov.
K Čl. IIII
Sociálna poisťovňa síce v zmysle § 171 povinnosť zverejňovať zoznam svojich dlžníkov, táto jej povinnosť však nie je v zákone spresnená (napr. chýba spresnenie miesta a frekvencie zverejňovania). Navrhovaná úprava je v tejto otázke analogická k úprave, ktorú
obsahuje platný zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne.
K Čl. IV
Aby prevádzkovateľ mal možnosť overiť si, či osoba, ktorá sa chce zúčastniť hazardnej hry, nemá daňové nedoplatky, navrhuje sa, aby aj register daňových dlžníkov bol nepretržite verejne prístupný.
Podľa súčasnej právnej úpravy Finančné riaditeľstvo vypracúva a zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur, avšak tento sa zverejňuje len do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje.
Podľa navrhovanej právnej úpravy sa však takýto zoznam zverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu kalendárneho mesiaca, rovnako ako sa to navrhuje pri zverejňovaní dlžníkov na sociálnom poistení (Čl. III návrhu zákona).
K ČL V
Účinnosť predkladaného zákona sa, so zohľadnením legisvakančnej lehoty, navrhuje od 1. augusta 2016.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 49, 51, 52 a 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, a to v:
rozsudku Súdneho dvora v spojených veciach C-186/11 a C-209/11, Stanleybet International Ltd. a iní a Sportingbet plc. / Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon a Ypourgos Politismou, [2013] príslušné vnútroštátne orgány môžu posudzovať žiadosti o udelenie licencií na organizáciu hazardných hier, ktoré im predložené v závislosti od úrovne ochrany spotrebiteľov a sociálneho poriadku, ktoré majú v úmysle zaručiť, avšak na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií,
rozsudku Súdneho dvora vo veci C 470/11, SIA Garkalns / Rigas dome, [2013] článok 56 Zmluvy o fungovaní nebráni takej vnútroštátnej úprave členského štátu, ktorá priznáva miestnym orgánom širokú mieru voľnej úvahy, keď im dovoľuje zamietnuť licenciu na otvorenie kasína, herne alebo sály na bingo vzhľadom na podstatný zásah do záujmov štátu a obyvateľov dotknutej správnej oblasti“, pokiaľ predmetom tejto právnej úpravy je skutočne znížiť príležitosť na hru a koherentne a systematicky obmedziť činnosti v tejto oblasti alebo zabezpečiť verejný poriadok a pokiaľ sa voľná úvaha príslušných orgánov vykonáva transparentne, umožňujúc kontrolu nestrannosti postupov udeľovania licencií, pričom vnútroštátnemu súdu prináleží, aby to overil.
rozsudku Súdneho dvora vo veci C - 124/97, Läärä a i., [1999] v bode 14 sa odkazuje na bod 22 rozsudku Súdneho dvora vo veci C275/92, Schindler, [1994], v ktorom sa uvádza, že je plne na úvahe členských štátov EÚ, akú úroveň ochrany si pri hazardných hrách zvolia, pokiaľ úprava nie je diskriminujúca; toto oprávnenie členských štátov vychádza zo sociálnych
a kultúrnych rozdielov medzi jednotlivými štátmi, pričom tieto rozdiely dostatočným dôvodom na to, aby sa členské štáty rozhodli, akú právnu úpravu uzákonia napr. pri spôsobe, akým hazardné hry prevádzkované, výške stávok a spôsobe ich prerozdelenia.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)bezpredmetné,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c)bezpredmetné.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
úplne.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy. Vybraným skupinám obyvateľstva sa bude lepšie hospodáriť s finančnými prostriedkami vzhľadom na zákonnú ochranu pred možnou stratou týchto prostriedkov v hazardných hrách, čo však nie je možné presne vyčísliť. Zároveň tým, že tieto osoby budú mať k dispozícii väčšie množstvo finančných prostriedkov, ktoré by mali vynaložiť napr. v prípade príjemcov v hmotnej núdzi na ošatenie, stravu a prístrešie, povedie to k ich menšej sociálnej
exklúzii vo vzťahu k spoločnosti, keďže si svoje základné životné potreby, na ktoré im zostane viac peňazí, budú realizovať v okruhu ďalších ľudí.
Povinnosť Ústredia úradu práce sociálnych vecí a rodiny sa týka zverejňovania informácii, ktoré tento orgán k dispozícii z jednotlivých úradov práce a navyše je tejto povinnosti možné vyhovieť finančne nízko nákladovým spôsobom, ako sa v súčasnosti deje pri zozname dlžníkov zdravotných a sociálnych poistení, t.j. vo forme excel alebo .txt súboru umiestneného na stránke úradu, ktorá je zriadená, čiže v praxi pôjde v princípe len o optimalizáciu informačného systému, ktorý je zavedený, s cieľom poskytnúť viac informácií aj verejnosti. Analogicky sa vyššie uvedené vzťahuje aj na Finančné riaditeľstvo SR.
Návrh zákona mierne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, keďže overenie si údajov podľa § 35 ods. 8 návrhu zákona môže znamenať zvýšenú náročnosť pre prevádzkovateľov hazardných hier.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.