NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z, zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 227/2011 Z. z., zákona č. 228/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 35 odsek 2 znie:
„(2) Propagovanie hazardnej hry okrem hazardnej hry uvedenej v druhej vete je dovolené, len ak na jej prevádzkovanie bola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona a je prevádzkovaná za podmienok ustanovených týmto zákonom. Propagovanie hazardnej hry uvedenej v § 3 ods. 2 písm. b), d) a e) okrem hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení, je zakázané.“.
2.V § 35 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Hazardnej hry uvedenej v § 3 ods. 2 písm. b), d) a e) okrem hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení, sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá v čase začiatku hazardnej hry
a)sa preukáže prevádzkovateľovi hazardnej hry alebo jeho zamestnancovi preukazom totožnosti,
b)nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie16a) na webovom sídle podľa osobitného predpisu16b),
c)nie je evidovaná ako príjemca dávky v hmotnej núdzi16c) na webovom sídle podľa osobitného predpisu16d),
d)nemá evidované nedoplatky poistného na verejnom zdravotnom poistení16e) na webovom sídle podľa osobitného predpisu16f) ,
e)nemá evidované daňové nedoplatky16g) na webovom sídle podľa osobitného predpisu16h).
(8) Prevádzkovateľ hazardnej hry uvedenej v § 3 ods. 2 písm. b), d) a e) okrem hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení, je povinný prijať opatrenia, na základe ktorých umožní osobe zúčastniť sa ako hráč hazardnej hry až potom ako
a) overí jej totožnosť na základe preukazu totožnosti,
b) overí skutočnosť podľa odseku 7 písm. b) na základe informácií zverejnených podľa osobitného predpisu16b),
c) overí skutočnosť podľa odseku 7 písm. c) na základe informácií zverejnených podľa osobitného predpisu16d),
d) overí skutočnosť podľa odseku 7 písm. d) na základe informácií zverejnených podľa osobitného predpisu16f),
e) overí skutočnosť podľa odseku 7 písm. e) na základe informácií zverejnených podľa osobitného predpisu16h).
Doterajšie odseky 7 až 24 sa označujú ako odseky 9 až 26.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a až 16h znejú:
16a) § 171 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
16b) § 226 ods. 1 písm. r) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2016 Z. z.
16c) § 9 ods. 3 písm. a) a § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16d) § 26 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení zákona č. .../2016 Z. z.
16e) § 25a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16f) § 25 ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16g) § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16h) § 52 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
3.Za § 58l sa vkladá § 58m, ktorý vrátene nadpisu znie:
„58m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2016
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré na základe zmluvného vzťahu alebo obdobného vzťahu uzatvoreného do nadobudnutia účinnosti tohto zákona propagujú hazardné hry alebo vykonávajú činnosti súvisiace s propagovaním hazardných hier, povinné do 31. decembra 2016 prijať také opatrenia, aby nepropagovali hazardné hry v rozpore s týmto zákonom.“.
Čl. II
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 308/2014 Z. z, zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 26 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Ústredie je povinné viesť súhrnnú evidenciu príjemcov vytvorenú na základe čiastkových evidencií jednotlivých úradov v rozsahu podľa odseku 3 písm. f), aktualizovať ju vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci a uverejňovať na svojom webovom sídle aspoň časť evidencie, ktorá sa týka príjemcov dávok v rozsahu podľa odseku 3 písm. f).“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z.,
zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 226 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
r) zverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na svojom webovom sídle zoznam osôb podľa § 171.“.
Čl. IV
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 52 odsek 4 znie:
„(4) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje zoznam podľa odseku 1 písm. a) vždy k 20. dňu kalendárneho mesiaca a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznamy podľa odseku 1 písm. b) a c) v prvom polroku bežného roka. Zoznamy podľa odseku 2 zverejňuje obec na svojom webovom sídle alebo na mieste obvyklom na oznamovanie informácií.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2016.