DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh zákona za cieľ odbúrať značnú administratívu pri predpisovaní penále a dlžného poistného. Návrhom zákona sa Sociálnej poisťovni ustanovuje možnosť, podľa ktorej nebude predpisovať poistné a penále, ak suma dlžného poistného, resp. penále v úhrne bude nižšia ako 5 eur.
Dôvodom pre zavedenie tejto zmeny je aj to, že po 7 rokoch od prijatia eura je nežiaduce, aby boli v právnych predpisoch nezaokrúhlené sumy. Jedným zo základných pravidiel pri prevode slovenských korún na eurá bolo aj pravidlo, že zavedením eura nie je možné odôvodňovať zvýšenie akýchkoľvek cien alebo platieb (prepočítavalo sa striktne zavedeným konverzným kurzom). To však neznamená, že s odstupom času nie je možné upraviť akékoľvek sumy odôvodnené inými skutočnosťami a podložené racionálnymi argumentmi na ich úpravu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti a sociálny vplyv.
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Upravuje sa výška sumy dlžného poistného; ak suma dlžného poistného v úhrne bude nižšia ako 5 eur, Sociálna poisťovňa dlžnú sumu nebude povinná predpísať.
K bodu 2
Upravuje sa výška sumy predpísaného penále; Sociálna poisťovňa penále nebude povinná penále predpísať, ak penále za kontrolované obdobie nebude vyššie ako 5 eur.
K bodu 3
Navrhuje sa úprava prechodných ustanovení v súlade s úpravou navrhovanou v prvom a druhom novelizačnom bode.
K Čl. II
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti novely zákona.