DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Predložený návrh zákona precizuje ustanovenia v súvislosti s vyberaním úhrad zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od poistencov, opätovne zavádza inštitút prednostného poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe objednania, upravuje kompetencie samosprávneho kraja a tiež možnosti ukladania sankcií v tejto oblasti.
Cieľom predloženej novely zákona je uviesť dotknuté zákony do stavu, kedy sa legislatívnymi zmenami upravili pravidlá v súvislosti s vyberaním úhrad zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od pacientov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy, nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá vplyv na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Zo zákona sa navrhuje vypustiť ustanovenie, ktoré upravuje súčasti zdravotného výkonu.
K bodu 2
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novelizačným bodom 1.
K bodu 3
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novelizačným bodom 1.
K bodu 4
Na základe aplikačnej praxe sa precizujú ustanovenia súvisiace s rozsahom zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti uhrádzaných zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.
K bodu 5
Ide o legislatívno-technickú úpravu účelom ktorej je vypustenie bezpredmetnej poznámky pod čiarou.
K čl. II
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava odkazu 53b súvisiaca s úpravou vykonanou v bode 4 novelizačného článku I.
K bodu 2
Ide o úpravu prechodných ustanovení k navrhovaným legislatívnym zmenám.
K čl. III
K bodu 1
Ide o legislatívno-technickú úpravu vnútorného odkazu vzhľadom na úpravu § 79.
K bodu 2
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s precizovaním poznámky pod čiarou k odkazu č. 45.
K bodu 3
Upravuje sa povinnosť poskytovateľov v súlade s cieľom návrhu novely zákona.
K bodu 4
Vypúšťajú sa povinnosti poskytovateľa, ktoré zaviedla novela zákona č. 53/20015 Z. z. v súvislosti so zavedením nových pravidiel v oblasti platieb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
K bodom 5 a 6
Ide o úpravu vnútorných odkazov v súlade s navrhovanými legislatívnymi zmenami.
K bodu 7
Vypúšťa sa kompetencia samosprávneho kraja vykonávať dozor nad povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona.
K bodu 8, 9 a 10
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 11
Vypúšťa sa ustanovenie, ktoré dávalo oprávnenie samosprávnemu kraju uložiť sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.
K bodu 12
Ide o legislatívno-technickú úpravu vnútorných odkazov.
K bodu 13
Upravuje sa postup v prípade výnosov pokút, ktoré sa navrhuje v súlade s úpravou kompetencií samosprávnemu kraju, aby boli príjmom štátneho rozpočtu.
K bodu 14
V nadväznosti na navrhované legislatívne zmeny sa navrhuje úprava prechodných ustanovení.
K čl. IV
Ustanovuje sa dátum nadobudnutia účinnosti vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu.