NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z. a zákona č. 428/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 15 sa označujú ako odseky 4 až 14.
2.V § 3 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
3.V § 10a úvodnej vete sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
4.§ 44 znie:
㤠44
(1) Poskytovateľ nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nad rozsah spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona.
(2) Poskytovateľ môže požadovať úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín, ktoré musí schváliť samosprávny kraj a ktoré nesmú presiahnuť jednu štvrtinu jeho ordinačných hodín; medzi ordinačnými hodinami vyhradenými na prednostné poskytnutie zdravotnej
starostlivosti musia byť vyhradené minimálne dve hodiny na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Výšku úhrady schvaľuje samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú podľa osobitného predpisu.
35)
(4) Poskytovateľ môže požadovať úhradu za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti. Požiadavky na štandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
35) § 6 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z.".
5.Poznámky pod čiarou k odkazom 36 a 37 sa vypúšťajú.
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2209 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 46 ods. 1 písm. m) sa na konci dopĺňajú tieto slová: „vrátane ordinačných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti53b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53b znie:
53b)
§ 44 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.
v znení zákona č. 365/2013 Z. z.“.
2.Za § 49f sa vkladá § 49g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1)Poskytovateľ je povinný najneskôr do 31. decembra 2016 preukázateľne zaslať samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia cenník objednávania na poskytnutie prednostnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
(2)Konania o uložení pokuty, ktoré príslušný orgán začal do 31. decembra 2016, sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č.
578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 18 ods. 2, § 19 ods. 2 sa slová „zz), af) a ag)“ nahrádzajú slovami „zv, ac) a ad)“.
2.Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:
45)
§ 39 a 40 zákona č. 140/1998 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
§ 6 17
a
§ 26 41
a
§ 43 zákona č. 576/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
§ 44 ods. 1 zákona č. 577//2004 Z. z.
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 347/2005 Z. z.“.
3.V § 79 ods. 1 písm. za) sa za slová „samosprávnym krajom“ vkladajú slová „s osobitným vyznačením ordinačných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti55ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55ba znie:
55ba)
§ 44 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.
v znení zákona č. 365/2013 Z. z.“.
4.V § 79 ods. 1 sa vypúšťajú písmená zu) až zw).
Doterajšie písmená zx) až ah) sa označujú ako písmená zu) až ae).
Poznámka pod čiarou k odkazu 55jah sa vypúšťa.
5.V § 79 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „zu) až zw)“.
6.V § 81 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „g), za), zu) až zw)“ a slová „ah)“ sa nahrádzajú slovami „ae)“.
7.V § 81 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
8.V § 82 ods. 1 písm. a) sa za slová „z)“ vkladajú slová „za),“.
9.V § 82 ods. 1 psím. b) sa slová „aa) až ae)“ nahrádzajú slovami „zw) až ab)“.
10.V § 82 ods. 1 písm. b) sa za slová „§ 79 ods. 1 písm.“ vkladá slovo „g),“.
11.V § 82 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10.
12.V § 82 ods. 10 sa slová „1 až 9“ nahrádzajú slovami „1 až 8“.
13.V § 83 odsek 4 znie:
„(4) Výnosy z pokút podľa § 82 sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
14.Za § 102u sa vkladá § 102v, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102v
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1) Konania o uložení pokuty, ktoré orgán príslušný na vydanie povolenia začal do 31. decembra 2016, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2) Pokuty, o uložení ktorých začal samosprávny kraj konanie do 31. decembra 2016, sú príjmom samosprávneho kraja.
(3) Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorého ordinačné hodiny nie v súlade s právnymi predpismi účinnými od 1. januára 2017, je povinný požiadať samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín najneskôr do 31. januára 2017. Takýto poskytovateľ je oprávnený prednostne poskytovať zdravotnú starostlivosť vo vyhradených ordinačných hodinách, ktoré boli schválené a potvrdené samosprávnym krajom podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2016, najneskôr do 31. januára 2016.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.