NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z, ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ústavného zákona č. 306/2014 Z. z. a ústavného zákona č. 427/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V Čl. 85 sa na konci pripája táto veta: „Na požiadanie orgánu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým je vyšetrovací výbor podľa Čl. 92, sa na jeho schôdzi musí zúčastniť aj iná osoba ako osoba uvedená v prvej vete.“.
2.V Čl. 92 ods. 1 sa za slovo „orgány“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ktoré môžu mať aj vyšetrovaciu právomoc“.
3.Za Čl. 92 sa vkladá nový Čl. 92a, ktorý znie:
Čl. 92a
(1)Na vyšetrenie vecí verejného záujmu môže Národná rada Slovenskej republiky zriadiť vyšetrovací výbor. Urobí tak vždy, ak o to požiada najmenej tretina poslancov.
(2)Vyšetrovací výbor 10 členov a skladá sa z predsedu, podpredsedu, overovateľov a ďalších členov. Členov vyšetrovacieho výboru volí národná rada na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do národnej rady v príslušnom volebnom období a to tak, aby päť členov bolo zvolených
z politických strán a politických hnutí, ktoré vytvorili vládu a päť členov spomedzi ostatných poslancov.
(3)Všetky orgány verejnej moci poskytnú vyšetrovaciemu výboru potrebnú súčinnosť.
(4)Podrobnosti o právach a povinnostiach vyšetrovacieho výboru a o konaní pred ním ustanoví zákon.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2016.