DÔVODOVÁ SPRÁVA
I.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku a o zmene zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov predkladá do legislatívneho procesu poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Daniel Lipšic.
Cieľom predloženého návrhu novely zákona o preukazovaní pôvodu majetku je sfunkčniť právnu úpravu preukazovania pôvodu majetku v občianskoprávnom konaní. Súčasná právna úprava je nefunkčná aj z dôvodu, že je ľahko obíditeľná. Návrh novely zákona zakotvuje princíp, aby sa za legálny príjem nepovažovali príjmy z tzv. neobvyklých obchodných operácií, ktoré v našej legislatívne presne definované v právnej úprave boja proti praniu špinavých peňazí.
Dopad na štátny rozpočet neutrálny pozitívny. Keďže sa predpokladá, že sa zamedzí neobvyklým obchodným operáciám a príjmom z nelegálnej činnosti.
Návrh zákona nebude mať nepriaznivý dopad na verejné financie, na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, životné prostredie ani zamestnanosť a podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
II. Osobitná časť
K čl. I
Ustanovenie § 1 je obsahovo totožné s platným stavom, ide lebo o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na doplnenie § 2.
Ustanovenie § 2 navrhuje definovať základné pojmy, pričom pri pojme „nelegálny príjem“ sa navrhuje ustanoviť vyvrátiteľnú domnienku nelegálnosti príjmu aj v tých prípadoch, keď spôsob jeho nadobudnutia nie je preukázaný a tiež vtedy, ak ide o taký neobvyklý príjem, vzhľadom na všetky okolnosti prípadu, že je odôvodnené predpokladať, že ide o príjem získaný konaním, porovnateľným s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
K čl. II
Navrhuje sa doplniť súvisiacu úpravu Trestného zákona, na základe ktorej ak by bola osoba uznaná za vinnú zo spáchania závažných zločinov podľa § 58 ods. 2., bola by táto osoba
povinná preukázať, ktorý svoj majetok získala z legálnych príjmov. Ak by toto dôkazné bremeno neuniesla, majetok by mohol byť postihnutý trestom prepadnutia majetku.
K čl. III
Účinnosť sa navrhuje od 1. septemeber 2016.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku a o zmene zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku a o zmene zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
1.Problematika návrhu zákona:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev:
b) je obsiahnutá v práve Európskej únie
- v článku 6 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého Európska únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Charte základných práv Európskej únie zo 7. decembra 2000 upravenej 12. decembra 2007 v Štrasburgu;
- v článku 6 ods. 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorých základné práva tak, ako zaručené Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ako vyplývajú z ústavných tradícií spoločných pre členské štáty, predstavujú všeobecné zásady práva Európskej únie; Európska únia pristúpi k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) Lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: bezpredmetné.
b) Lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.
c) Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d) Bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
Bezpredmetné.