NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku a o zmene zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1 a 2 znejú:
§ 1
(1)Účelom tohto zákona je upraviť podmienky a postup orgánov verejnej moci pri odnímaní nehnuteľného majetku, hnuteľného majetku, bytov a nebytových priestorov a iných majetkových práv a iných nemajetkových vkladov v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v eurách a v cudzej mene a vkladov v bankách so sídlom v zahraničí (ďalej len „majetok“) fyzickým osobám a právnickým osobám (ďalej len „osoba“), o ktorých súd v konaní podľa tohto zákona vyslovil, že majetok nadobudli z nelegálnych príjmov.
(2)Podľa tohto zákona sa postupuje aj v prípade, ak osobe bol uložený peňažný trest, trest prepadnutia veci alebo ak súd rozhodol o prepadnutí časti majetku1 osoby a tá vlastní ďalší majetok, ktorý nemožno postihnúť podľa Trestného zákona.
§ 2
(1)Príjmom je na účely tohto zákona peňažný príjem alebo nepeňažný príjem z činnosti alebo z majetku, vrátane príjmu z prevodu majetku, ako aj príjem z iných zdrojov,
1 § 56 až 60 Trestného zákona
najmä štipendium, príspevok alebo iná podpora, dávka sociálneho poistenia a dôchodok starobného dôchodkového sporenia, náhrada škody, náhrada nemajetkovej ujmy, výhra v lotérii, stávke alebo inej podobnej hre, výhra z reklamnej súťaže a žrebovania, cena z verejnej súťaže a športovej súťaže; nepeňažný príjem sa oceňuje cenou obvyklou v meste a čase plnenia,
(2)Nelegálnym príjmom je na účely tohto zákona príjem, ktorého spôsob nadobudnutia je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom a, pokiaľ sa nepreukáže opak, aj príjem, ktorého spôsob nadobudnutia
a)nie je preukázaný alebo
b)v danom čase a na danom mieste vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu, zjavne vybočuje z bežného rámca alebo povahy spôsobov nadobúdania príjmu osoby alebo nemá pre osobu, od ktorej bol príjem nadobudnutý, žiaden ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel.
Čl. II
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona, č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 91/2015 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z. zákona, č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z. a zákona č. 444/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 58 ods. 2 sa slová „bude preukázané, že páchateľ nadobudol majetok alebo jeho časť z nelegálnych príjmov“ nahrádzajú slovami „páchateľ nevie preukázať pôvod svojho majetku z legálnych príjmov“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. september 2016.