Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Navrhovatelia predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o advokácii“).
Cieľom návrhu zákona je odstránenie negatívnych dôsledkov, ktoré spôsobené neodôvodneným predĺžením praxe advokátskych koncipientov z troch na päť rokov. V záujme porovnateľnosti právnických profesií sa ďalej návrhom zavádzajú rovnaké trojročné praxe pre exekútorských koncipientov a notárskych koncipientov.
Pri zavedení trojročnej praxe advokátskych koncipientov vychádzajú navrhovatelia z relevantných domácich dokumentov, ako aj štatistík zo zahraničia.
Navrhovatelia chcú v prvom rade zdôrazniť opodstatnenosť správy Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ako dôležitého ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť hospodárskej súťaže,1 ktorá navrhuje prehodnotenie regulácií pri všetkých profesijných službách (vrátane advokátov) vo forme odstránenia limitácii pre vstup na trh, keďže nepotrebná a neprimeraná regulácia rozširuje bariéru rozvoja hospodárskej súťaže, ktorá sa prejaví zvyšovaním cien alebo znižovaním kvality.
Slovenská republika a Česka republika boli v roku 2004 (keď bola v Slovenskej republike koncipientská prax 3 roky) hodnotené Európskou komisiou za nové členské krajiny s najvyššou reguláciou. Za najviac regulované povolania považovaní advokáti, notári a lekárnici. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky konštatuje, že advokátska prax v dĺžke 3 rokov je dostačujúca vzhľadom na európsky kontext.
Celkovo 24 členských štátov Európskej únie prax advokátskych koncipientov ustanovenú v kratšej dobe, ako Slovenská republika. Výnimkou iba Rakúsko, Litva a Lotyšsko. V členských štátoch ako Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Holandsko, Maďarsko, Španielsko a Švédsko je v dĺžke troch rokov, v Slovinsku a Fínsku v dĺžke štyroch rokov. Dĺžka praxe v ostatných členských štátoch nepresahuje dva roky. Tieto skutočnosti dokazujú, že absolventi slovenských právnických fakúlt oproti väčšine svojich kolegov v iných členských štátoch znevýhodnení.
Navrhovatelia sa ďalej domnievajú, že na obmedzovanie vstupu budúcich advokátov na trh predlžovaním povinnej koncipientskej praxe nie žiadne legitímne dôvody, keďže Slovenská republika v porovnaní s ostatnými členskými štátmi relatívne malý počet advokátov v pomere k počtu obyvateľov (spomedzi 28 členských štátov je na 18. mieste).2
Koľko majú advokátov v pomere k počtu obyvateľstva iné členské štáty EÚ?
(čím vyšší koeficient, tým viac advokátov/osôb poskytujúcich právne služby v pomere k počtu obyvateľstva)
Členský štát
Počet členov komory3
Počet obyvateľov
Koeficient
Taliansko
233.852
59,685,227
0,00392
Španielsko
180.869
46,704,314
0,00387
Luxembursko
1.957
537,853
0,00364
Anglicko a Wales
175.105
56,075,000
0,00312
Portugalsko
27.870
10,487,289
0,00266
Írsko
11.825
4,593,100
0,00257
Cyprus
2.424
1,117,000
0,00217
Grécko
21.776
10,815,197
0,00201
Nemecko
158.426
80,523,700
0,00197
Malta
767
452,515
0,00169
Bulharsko
11.829
7,364,570
0,00160
Belgicko
16.904
11,035,948
0,00153
Maďarsko
12.381
9,942,000
0,00125
Rumunsko
24.115
20,121,641
0,00120
Poľsko
40.555
38,544,513
0,00105
Dánsko
5.828
5,602,536
0,00104
Holandsko
16.942
16,819,595
0,00101
Slovensko
5.296
5,410,836
0,00097
Chorvátsko
4.063
4,284,889
0,00095
Česko
9.730
10,513,209
0,00093
Francúzsko
53.744
65,950,000
0,00081
Rakúsko
5.715
8,414,638
0,00068
Lotyšsko
1.350
2,013,400
0,00067
Estónsko
792
1,286,479
0,00062
Litva
1.796
2,955,986
0,00061
Švédsko
5.146
9,555,893
0,00054
Slovinsko
824
2,055,496
0,00040
Fínsko
1.927
5,421,827
0,00036
Dáta vyvracajú mýtus o údajnom vysokom počte advokátov na Slovensku. Ak by sme chceli byť na špičke v rámci Európskej únie, museli by sme mať o 15 914 advokátov viac, ako v súčasnosti.
Navrhovatelia ďalej presvedčení, že v čase vysokej nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku nie je vyššie regulovanie vstupu do profesijných povolaní správnym krokom, keďže sa ním obmedzujú ich príležitosti a slobodný prístup k výkonu advokátskeho povolania. Nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov je na Slovensku podľa EUROSTATu 33%, čo je jedna z najvyšších hodnôt v Európskej únii.
Jedným z negatívnych efektov zvýšenia koncipientskej praxe je tiež úbytok mladých ľudí ochotných absolvovať päť rokov povinnej koncipientskej praxe na Slovensku. Podľa
Martina Vychopeňa,4 predsedu Českej advokátskej komory, sa po zavedení päťročnej koncipientskej praxe v Slovenskej republike zvýšil počet slovenských koncipientov v Českej republike trojnásobne. V Českej republike je dĺžka koncipientskej praxe na úrovni troch rokov.
Navrhovatelia sa neobávajú, že sa po vrátení dĺžky koncipientskej praxe na tri roky zníži kvalita advokátov, pretože každý budúci advokát musí úspešne vykonať advokátsku skúšku.
Argumenty pre opätovnú dĺžku praxe advokátskych koncipientov preto možno zhrnúť nasledovne:
24 z 28 členských štátov Európskej únie majú prax advokátskych koncipientov kratšiu,
Slovenská republika v porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie relatívne malý počet advokátov v pomere k počtu obyvateľstva,
päťročná koncipientská prax vyháňa vzdelaných mladých ľudí do zahraničia,
neexistujú žiadne štúdie, ktoré by preukazovali, že päťročná koncipientská prax zvyšuje kvalitu advokátov.
V záujme lepšej porovnateľnosti právnických profesií, uplatnenia absolventov právnických fakúlt a väčšieho výberu v rámci právnických profesií sa trojročná prax navrhuje zaviesť aj pre exekútorských koncipientov a notárskych koncipientov. V oboch prípadoch sa znižuje z piatich rokov. Ani v tomto prípade sa navrhovatelia neobávajú zníženia kvality budúcich exekútorov a notárov, pretože musia úspešne vykonať odbornú skúšku, resp. notársku skúšku.
Navrhované znenie zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy najmä v zvýšení zamestnanosti mladých ľudí a v dlhodobom časovom horizonte možno očakávať, že viac advokátov na trhu bude znamenať väčšiu konkurenciu a s tým spojené nižšie ceny ich služieb.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Dĺžka praxe advokátskych koncipientov sa vracia späť z piatich rokov na tri roky. Prechodné ustanovenia v tejto súvislosti nie potrebné, pretože zmena sa bude vzťahovať na všetkých súčasných aj budúcich advokátskych koncipientov rovnako.
K Čl. II
Dĺžka praxe exekútorských koncipientov sa vracia späť z piatich rokov na tri roky. Prechodné ustanovenia v tejto súvislosti nie potrebné, pretože zmena sa bude vzťahovať na všetkých súčasných aj budúcich exekútorských koncipientov rovnako.
K Čl. III
K bodu 1
Dĺžka praxe notárskych koncipientov sa po vzore advokátskych a exekútorských koncipientov navrhuje ustanoviť v celkovej dĺžke troch rokov.
K bodu 2
Nakoľko ustanovenia zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov obsahujú oproti iným zákonom upravujúcim právnické profesie špecifikum v podobe notárskeho kandidáta, navrhuje sa, aby dĺžka jeho praxe bola na úrovni dvoch rokov; prax budúcich notárov v celkovej dĺžke troch rokov týmto nie je dotknutá.
K Čl. IV
Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. september 2016.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
Primárne právo
- nie je upravená,
Sekundárne právo (prijaté po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1. legislatívne akty
- nie je upravená,
2. nelegislatívne akty
- nie je upravená,
Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
- Smernica Rady č. 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1),
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3).
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné