DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zaviesť výnimku pre uloženie pokuty za porušenie povinnosti odhlásiť zamestnanca zo Sociálnej poisťovne v prípade, ak bol odhlásený do 8 dní od skončenia lehoty na splnenie tejto povinnosti a samotné porušenie bolo zistené po uplynutí tejto osemdňovej lehoty.
Účelom súčasného znenia zákona, ktorý ukladá povinnosť odhlásiť zamestnanca najneskôr v deň nasledujúci po zániku poistenia, bolo zamedziť čiernej práci. Ide o legitímny účel a jeho napĺňanie je sledované legitímnymi prostriedkami. V praxi sa však vyskytujú prípady, kedy sa porušenie povinnosti zistí s odstupom dlhšieho obdobia (napr. pol roka), pričom najčastejším dôvodom niekoľkodňového sklzu v odhlásení zamestnanca bola neprítomnosť príslušného personalistu v práci. Aj v týchto prípadoch zákon umožňuje uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 eura.
Navrhovatelia toho názoru, že hlavným zmyslom pokút by mal byť preventívny a odstrašujúci účinok voči vedomým porušovateľom práva, pričom by výška pokút mala vyjadrovať úmernú mieru závažnosti porušenia. Z uvedeného dôvodu predkladatelia na zmiernenie sankčnej prísnosti zákona o sociálnom poistení navrhujú zaviesť výnimku postihujúcu práve vyššie uvedené často neúmyselné pochybenie personalistu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti a sociálny vplyv.
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa preto doplnenie § 239 o výnimku, podľa ktorej sa pokuta za nesplnenie povinnosti neuloží tiež v prípade, že kumulatívne splnené dve podmienky: ak bol odhlásený do 8 dní od skončenia lehoty na splnenie tejto povinnosti a porušenie bolo zistené po uplynutí tejto osemdňovej lehoty.
K bodu 2
Navrhuje sa úprava prechodných ustanovení v súlade s úpravou navrhovanou v prvom novelizačnom bode.
K Čl. II
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti novely zákona.