D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom predmetného návrhu je predĺžiť daňovému subjektu lehotu na predloženie dokumentácie vyžiadanej správcom dane zo súčasných 15 dní na 30 dní.
Dokumentácia daňového subjektu môže byť uschovaná v archívoch nachádzajúcich sa mimo jeho sídla. Pri splnení určitých zákonných podmienok, právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje daňovému subjektu archivovať registratúrne záznamy aj mimo územia Slovenska.
Účtovné doklady a iné listiny bývajú často uschovávané u sprostredkovateľov, ako napr. u externej účtovnej firmy, v advokátskej kancelárii, u správcu registratúry a pod. Predloženie vyžiadanej dokumentácie je spravidla nutné zabezpečiť popri plnení bežných aj sezónnych obchodných a pracovných povinností.
Uvedené okolnosti môžu predstavovať prekážky pri dodržaní 15-dňovej lehoty, a to by mohlo mať za následok zhoršenú dostupnosť k vyžiadanej dokumentácii a oneskorené splnenie povinnosti uloženej správcom dane. Predloženie vyžiadanej dokumentácie po lehote môže významnou mierou ovplyvniť výsledne rozhodnutie správcu dane, ovplyvniť činnosť daňového subjektu, ale najmä prípadné uloženie sankcie správcom dane.
Predmetné predĺženie lehoty na predloženie dokumentácie podporuje podnikateľské prostredie. Predĺženie lehoty o 15 dní považujeme za primerané, nakoľko zmeškanie uvedenej lehoty nemožno v zmysle ustanovenia § 46 ods. 8 odpustiť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, nebude mať sociálny vplyv ani vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie
B.Osobitná časť
K čl. I
V § 46 ods. 8 tretej vete sa navrhuje predĺženie 15-dňovej lehoty na 30-dňovú.
K čl. II
Účinnosť predkladanej novely sa navrhuje od 1. januára 2017.