D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov NR SR.
Cieľom predloženého návrhu zákona je odbúranie administratívnej záťaže spočívajúcej v zbytočných úkonoch súvisiacich otváracími hodinami obchodných prevádzok a prevádzok služieb a to tak na strane obcí, ako aj na strane podnikateľských subjektov. Podľa súčasnej úpravy zákona č. 369/1990 Zb. obec určuje všeobecne záväzným nariadením pravidlá času predaja v obchode a pravidlá času prevádzky služieb. V súčasnosti mnohé obce majú vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach skostnatelo nastavený systém administrácie otváracích hodín a spôsobujú tým zbytočnú administratívnu záťaž podnikateľským subjektom.
Predloženým návrhom sa
a) ruší doterajšie oprávnenie obce všeobecne záväzným nariadením určovať pravidlá pre otváracie hodiny a nahrádza ho oprávnením určovať iba povolené rámcové rozpätie otváracím hodín (od/do),
b) zavádza všeobecné pravidlo, podľa ktorého ak obec nevydá všeobecne záväzné nariadenie upravujúce otváracie hodiny na jej území, za povolené rámcové rozpätie otváracích hodín sa považuje obdobie medzi 6. hodinou a 22. hodinou,
c) zakazuje obci vyžadovať od podnikateľov plnenie ohlasovacích alebo iných povinností v súvislosti s otváracími hodinami a taktiež sa zakazuje obci podmieňovať stanovenie času predaja v obchode a stanovenie času prevádzky služieb schvaľovacími alebo povoľovacími úkonmi zo strany obce, ak stanovené otváracie hodiny spadajú do rámca povoleného rámcového rozpätia otváracích hodín.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani sociálne vplyvy. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhovanou zmenou v § 4 ods. 2 písm. i) sa ruší doterajšie oprávnenie obce všeobecne záväzným nariadením určovať pravidlá pre otváracie hodiny a nahrádza ho oprávnením určovať už iba povolené rámcové rozpätie otváracím hodín (od/do).
K bodu 2
Navrhovanou zmenou sa do zákona o obecnom zriadení zavádza nový § 6c, ktorý sa člení na dva odseky. V prvom odseku sa zavádza všeobecné pravidlo, podľa ktorého ak obec nevydá všeobecne záväzné nariadenie upravujúce otváracie hodiny na jej území, za povolené rámcové rozpätie otváracích hodín sa považuje obdobie medzi 6. hodinou a 22. hodinou. V druhom odseku sa zakazuje obci vyžadovať od podnikateľov plnenie ohlasovacích alebo iných povinností v súvislosti s otváracími hodinami a taktiež sa zakazuje obci podmieňovať stanovenie času predaja v obchode a stanovenie času prevádzky služieb schvaľovacími alebo povoľovacími úkonmi zo strany obce, ak stanovené otváracie hodiny spadajú do rámca povoleného rámcového rozpätia otváracích hodín.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2017.