NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ...................2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z a zákona č. 180/2014 Z. z, uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z. a zákona č. 447/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 3 písm. i) sa slová „pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb“ nahrádzajú slovami „povolené rozpätie času predaja v obchode, povolené rozpätie času prevádzky služieb“.
2. Za § 6b sa vkladá § 6c, ktorý znie:
§ 6c
(1) Ak obec nevydá nariadenie podľa § 4 ods. 2 písm. i), za povolené rozpätie času predaja v obchode a povolené rozpätie času prevádzky služieb sa považuje obdobie medzi 6. hodinou a 22. hodinou.
(2) Obec nie je oprávnená vyžadovať od fyzických osôb-podnikateľov alebo od právnických osôb plnenie ohlasovacích ani iných povinností v súvislosti so stanovením času predaja v obchode alebo so stanovením času prevádzky služieb a ani nie je oprávnená podmieňovať stanovenie času predaja v obchode a stanovenie času prevádzky služieb schvaľovacími alebo povoľovacími úkonmi zo strany obce, ak stanovený čas predaja alebo stanovený čas prevádzky služieb nie je v rozpore s povoleným rozpätím času predaja v obchode alebo s povoleným rozpätím času prevádzky služieb.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.