Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Dôvodom predloženia tohto návrhu zákona je snaha o odstránenie jednej absurdnosti z nášho právneho poriadku, podľa ktorej medzi predpisy na úseku bezpečnosti a ochrany práce patria aj dopravné predpisy. V praxi je dopad tohto ustanovenia taký, že všetci zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú zamestnancov, ktorí pri plnení pracovných úloh využívajú osobné motorové vozidlá, povinní týchto svojich zamestnancov posielať na pravidelné preškolenia z dopravných predpisov. Uvedené preškolenia zaťažujú zamestnávateľov tak finančne, ako aj organizačne. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že každý držiteľ vodičského oprávnenia je povinný pri jeho získaní preukázať tak teoretické vedomosti, ako aj praktické zručnosti, ktoré sa praxou ďalej zdokonaľujú. Ako ťažko pochopiteľná sa javí súčasná situácia, kedy bežní držitelia vodičských oprávnení, medzi ktorými zastúpení aj tzv. „sviatoční šoféri“, si s teoretickými vedomosťami ako aj praktickými zručnosťami vystačia do konca života, zatiaľ čo zamestnanci, ktorí v súvislosti s pracovnými úlohami využívajú osobné motorové vozidlá, povinní v pravidelných intervaloch navštevovať platené preškolenia, ktoré často iba formálnym opakovaním notoricky známych skutočností.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ako aj a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh ústavného zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti ani sociálny vplyv. Návrh bude mať mierne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ktorý bude spočívať v tom, že zamestnávateľom odpadne povinnosť preškoľovať svojich zamestnancov.
B. Osobitná časť
K čl. I
V čl. I sa novelizuje Zákonník práce, konkrétne § 39 ods. 1. Z definície právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa vypúšťajú dopravné predpisy. V súčasnosti je zamestnávateľ povinný na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci postupovať v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto ustanovenia je zamestnávateľ povinný pravidelne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; pričom zákon tu cez poznámku pod čiarou odkazuje na § 39 Zákonníka práce. Vzhľadom na to, v súčasnosti v tomto ustanovení Zákonníka práce obsiahnuté aj dopravné predpisy, v spojitosti s § 7 ods. 5 zák. č. 124/2006 Z. z. je zamestnávateľ povinný najmenej každé dva roky oboznamovať svojich zamestnancov s dopravnými predpismi. Navrhnutou úpravou sa táto povinnosť ruší.
K čl. II
V článku II sa navrhuje účinnosť predkladanej novely na 1. januára 2017.