Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom predloženého návrhu je zjednodušiť postup podávania návrhu na vyhlásenie konkurzu. Predloženým návrhom sa umožňuje, aby mohol podať návrh na vyhlásenie konkurzu aj len jeden veriteľ s nesplatenou pohľadávkou (teda nie najmenej dvaja, ako je tomu v súčasnosti).
V súčasnosti je veriteľ oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak môže odôvodnenie predpokladať platobnú neschopnosť svojho dlžníka. Platobnú neschopnosť dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z týchto veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie. Súčasná konštrukcia, že musí ísť o dlh voči viac ako jednému veriteľovi (teda najmenej dvom) sťažuje situáciu veriteľom a naopak uľahčuje situáciu dlžníkom. Podľa navrhovanej úpravy bude na vyhlásenie konkurzu postačovať, ak bude dlžník v omeškaní aspoň jedného peňažného záväzku voči najmenej jednému veriteľovi a bude týmto veriteľom písomne vyzvaný na zaplatenie. Veriteľovi tak odpadne povinnosť hľadať na účely podania návrhu na konkurz ďalšieho veriteľa, voči ktorému je dlžník v omeškaní.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti ani sociálny vplyv. Návrh bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, keďže výrazne obmedzí možnosť zneužívania inštitútu reštrukturalizácie na zjednodušené zbavovanie sa dlhov.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhovanou zmenou sa v § 11 ods. 3 sa mení zákonná podmienka možnosti podania návrhu na vyhlásenie konkurzu tak, že podľa novej úpravy bude postačovať, ak dlžník bude v omeškaní jedného peňažného záväzku najmenej jednému veriteľovi. Podľa doterajšej úpravy bolo potrebné, aby dlžník bol v omeškaní aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi.
K čl. III
V článku III sa navrhuje účinnosť predkladanej novely na 1. januára 2017.