NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
ZÁKON
z ........ 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z. a zákona č. 305/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 11 ods. 3 sa slová „dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z týchto veriteľov“ nahrádzajú slovami „jedného peňažného záväzku najmenej jednému veriteľovi a bol týmto veriteľom“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.