D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Predložený návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom predloženého návrhu je zrušiť povinnosť viesť cenovú evidenciu pre tých podnikateľov, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien; v praxi to znamená, že povinnosť viesť cenovú evidenciu by sa zrušila pre drvivú väčšinu podnikateľov.
Povinnosť viesť cenovú evidenciu je legislatívnym pozostatkom z obdobia, kedy na trhu vznikali nerovnováhy v oblasti ponuky spôsobené nedostatočnou konkurenciou. Uvedená povinnosť je zbytočnou a nezmyselnou administratívnou záťažou, ktorú možno prinajmenšom vo vzťahu k podnikateľom, ktorí nepredávajú tovar, na ktorý sa vzťahuje cenová regulácia, bez náhrady zrušiť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, nebude mať sociálny vplyv ani vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
B.Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa nové znenie odseku 1 v § 13; podľa doterajšieho znenia bol od povinnosti viesť cenovú evidenciu oslobodený podnikateľ, ktorý spĺňal určité podmienky. Podľa navrhovaného znenia bude mať túto povinnosť len ten podnikateľ, ktorý predáva tovar, na ktorý sa vzťahuje regulácia cien; zjednodušene povedané, drvivá väčšina túto povinnosť mať nebude.
K čl. II
Účinnosť predkladanej novely sa navrhuje od 1. januára 2017.