DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona o odmenách a náhradách súdnych exekútorov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. V súčasnosti je problematika odmien a náhrad súdnych exekútorov upravená v podzákonnom predpise vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z., ktorá je vydaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 199 exekučného poriadku. Cieľom novej právnej úpravy v tejto oblasti je upraviť pravidlá odmeňovania súdnych exekútorov zákonnou formou. Návrh zákona upravuje náhrady hotových výdavkov súdnych exekútorov, náhrady za stratu času a spôsob ich určenia, ako aj výšku primeraného preddavku na odmenu súdneho exekútora a náhradu jeho hotových výdavkov za činnosť podľa exekučného poriadku.
Hlavným účelom právnej úpravy je zaviesť pravidlo, podľa ktorého odmena súdneho exekútora nesmie presiahnuť výšku pohľadávky bez príslušenstva. Zákon preto ustanovuje základ pre určenie odmeny ako aj jej výšku, pričom sa ustanovuje minimálna a maximálna výška možnej odmeny za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie. § 4 ods. 1 upravuje nové pravidlo, ktoré sa pri určovaní odmeny doposiaľ neuplatňovalo a podľa ktorého odmena súdneho exekútora nesmie je najmenej 33,19 eura (ako doposiaľ) a zároveň nesmie presiahnuť výšku pohľadávky bez príslušenstva. Vypočítaná suma odmeny súdneho exekútora pri peňažnom plnení sa teda pri určení odmeny súdneho exekútora porovná s výškou pohľadávky bez príslušenstva a ak je výška pohľadávky bez príslušenstva nižšia ako vypočítaná suma, odmena exekútora sa rovná výške pohľadávky bez príslušenstva.
Súčasťou predkladaného návrhu zákona je aj nevyhnutná novela exekučného poriadku vzhľadom na spôsob právnej úpravy odmeňovania súdnych exekútorov v súčasnosti. V rámci súvisiacej novely exekučného poriadku sa preto navrhuje zrušiť splnomocňovacie ustanovenie na vydanie podzákonnej právnej normy upravujúcej odmeňovanie súdnych exekútorov, zrušiť dotknutú vyhlášku upravujúcu dotknutú oblasť a upraviť prechodné ustanovenie k navrhovaným zmenám.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv.
B.Osobitná časť
K Čl. I
K § 1
Upravuje sa predmet zákona, ktorý zahŕňa spôsob výpočtu odmeny súdneho exekútora, náhrady jeho hotových výdavkov, náhrady za stratu času, výšku primeraného preddavku na odmenu súdneho exekútora a náhradu jeho hotových výdavkov za činnosť podľa exekučného poriadku.
K § 2
V rámci všeobecných ustanovení sa upravujú druhy exekučných činností, za ktoré patrí súdnemu exekútorovi odmena. Ide o výkon exekučnej činnosti na peňažné plnenie a nepeňažne plnenie a za ďalšiu činnosti podľa exekučného poriadku. Popri odmene patrí súdnemu exekútorovi náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri výkone exekučnej činnosti.
K § 3 až 5
Ustanovenia § 3 5 upravujú odmenu za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie. Upravuje sa preto základ pre jej určenie ako aj jej výška, pričom sa ustanovuje minimálna a maximálna výška možnej odmeny za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie. § 4 ods. 1 upravuje nové pravidlo, ktoré sa pri určovaní odmeny doposiaľ neuplatňovalo a podľa ktorého odmena súdneho exekútora nesmie presiahnuť výšku pohľadávky bez príslušenstva. Ďalej sa upravuje výška odmeny za zriadenie exekučného záložného práva.
K § 6 a 7
Ustanovenia § 6 a 7 upravujú spôsob určenia odmeny za vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti a odmeny za vykonanie exekúcie vyprataním bytu. Výška odmeny sa ustanovuje pevnou sumou, pričom zákon ďalej ustanovuje aj spôsob odmeňovania súdneho exekútora v prípade príslušenstva nehnuteľnosti, vedľajších miestností a priestorov, ktoré sa s bytom užívajú.
K § 8 a 9
Odmena za vykonanie exekúcie odobratím veci sa pre súdneho exekútora ustanovuje pevnou sumou. Jej výška je 33,19 eura za každú odobratú vec, pričom zákon ustanovuje najvyššiu možnú výšku odmeny za vykonanie exekúcie odobratím veci a to za všetky odobraté veci na základe jedného exekučného titulu. Zároveň sa ustanovuje pravidlo, ak je v exekučnom titule určená hodnota odobratej veci, odmena súdneho exekútora za vykonanie exekúcie je 10% z tejto hodnoty, najmenej však 33,19 eura.
Zákon ďalej ustanovuje postup súdneho exekútora pre prípad, ak sa súdnemu exekútorovi nepodarí vec odobrať a ak vec, ktorú treba odobrať, má pri sebe niekto iný.
K § 10
§ 10 upravuje spôsob určenia odmeny za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci predajom, pričom spôsob určenie tohto druhu odmeny sa riadi spôsobom určenia odmeny ustanovenej za exekúciu predajom hnuteľných vecí podľa § 4 ods. 1 a 2. Rovnako patrí súdnemu exekútorovi odmena podľa § 4 ods. 1 a 2 za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej nehnuteľnosti predajom.
K § 11
Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než predajom sa ustanovuje pevnou sumou za každú rozdelenú vec.
K § 12
Odmena za vykonanie exekúcie uskutočnením prác a výkonov je ustanovená pevnou sumou vo výške 99,58 eura.
K § 13 až 16
Spoločné ustanovenia k odmene za výkon exekučnej činnosti upravujú pravidlá a postupy určovania odmeny ak je súdny exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví. V tomto prípade je odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti určená paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti vo výške najmenej 33,19 eura. Paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je ustanovená § 13 vo výške 3,32 eura.
Zákon ďalej v § 14 špecifikuje jednotlivé druhy úkonov, ktoré sa odmeňujú paušálnou sumou a spôsob odmeňovania za prácu v noci a v deň pracovného pokoja alebo v deň pracovného voľna.
Zákon ďalej ustanovuje spôsob určenia odmeny v prípade zastavenia exekúcie čiastočne a § 16 upravuje tiež možnosť dohody súdneho exekútora a oprávneného na zmluvnej odmene
K § 17
Odmena za ďalšiu činnosť súdneho exekútora je odmena za poskytnutie súčinnosti pri vymáhaní pohľadávky a určuje pevnou alebo percentuálnou sumou; nesmie však presiahnuť 50% z výšky vymáhanej pohľadávky. Túto odmenu uhrádza súdnemu exekútorovi oprávnený.
K § 18
Zákon ustanovuje odmeny za prijímanie do úschovy, ak ide o istinu, cenný papier, peniaze alebo iné hnuteľné veci. Odmena sa ustanovuje pevnou sumou alebo percentuálnym vyjadrením, rovnako sa ustanovuje minimálny a maximálna výška takejto odmeny.
K § 19
Súd môže rozhodnúť o odmene súdneho exekútora za vykonávanie činnosti na základe poverenia súdu. Ustanovuje sa suma za doručenie súdnej písomnosti.
K § 20
Ustanovujú sa pravidlá pre určovanie odmeny za manipuláciu so spismi, a to za vydanie odpisu alebo potvrdenia zo spisov, za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami, za požičanie spisu oprávneným osobám.
K § 21
§ 21 ustanovuje spôsob určenia odmeny za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice, výška odmeny je ustanovená na 16,60 eura.
K § 22
Súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti v súlade so zákonom o cestovných náhradách. Ide najmä o cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky.
K § 23
Upravuje sa náhrada za stratu času patrí súdnemu exekútorovi pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom jeho exekútorského úradu alebo kancelárie, a za čas strávený na ceste do tohto miesta a späť. Odmena je ustanovená pevnou sumou za každú započatú polhodinu.
K § 24
Upravuje sa nárok súdneho exekútora na poskytnutie preddavku na odmenu za vykonanie exekučnej činnosti a na náhradu hotových výdavkov. Upravuje sa jeho maximálna výška.
K § 25
§ 25 upravuje niektoré spoločné ustanovenia k odmeňovaniu súdneho exekútora. Ide o spôsob zaokrúhľovania odmeny, možnosť platby v cudzej mene a spôsob odmeňovania za administratívne práce.
K Čl. II
K bodu 1
Novelizačný bod dopĺňa do exekučného poriadku v súlade s legislatívnymi pravidlami odkaz na osobitný predpis, ktorý upravuje určovanie odmien a hotových výdavkov súdneho exekútora.
K bodu 2
V súčasnosti je právna úprava odmeňovania súdnych exekútorov upravené vo vyhláške ministerstva spravodlivosti, preto je potrebné vysporiadať sa so splnomocňovacím
ustanovením zákona, na základe ktorého bola táto vyhláška vydaná. Navrhuje sa preto vypustenie splnomocňovacieho ustanovenia z exekučného poriadku.
K bodu 3
Ide o zrušovacie ustanovenie podzákonného predpisu, ktorý upravuje odmeňovanie súdneho exekútora.
K bodu 4
Upravuje sa prechodné ustanovenie. Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tejto novely exekučného poriadku sa odmeny a náhrady súdnych exekútorov určia podľa doterajších predpisov.
K Čl. III
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona.