D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Predložený návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov NR SR.
Cieľom predloženého návrhu je zdobrovoľnenie sociálneho fondu.
Sociálny fond (ako právny nástupca Fondu sociálnych a kultúrnych potrieb známeho skôr pod vžitou dobovou skratkou FKSP) je reliktom bývalého režimu. V podmienkach centrálne riadeného hospodárstva mal štát tendenciu umelo meniť zvyklosti trávenia voľného času predovšetkým u priemyselného robotníctva. Pred vyše polstoročím nebolo (najmä u vidieckeho obyvateľstva) zvykom chodiť na rekreácie a za kultúrou a Fond kultúrnych a sociálnych potrieb mal v tomto smere plniť akúsi motivačnú funkciu. Čiastočne tiež slúžil (a jeho nástupca Sociálny fond dodnes slúži) ako nástroj prerozdeľovania prostriedkov medzi zamestnancami v rámci podnikovej sociálnej politiky.
Predkladatelia toho názoru, že za prácu zamestnanec dostať mzdu a môže si s ňou voľne nakladať. Nie je úlohou štátu ani zamestnávateľa, aby v tomto smere akékoľvek prostriedky prerozdeľoval, ani usmerňoval použitie peňazí na to, čo je podľa jeho názoru pre zamestnanca prospešnejšie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie ani podnikateľské prostredie, nebude mať sociálny vplyv ani vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 až 5
Navrhuje sa nahradenie kogentných ustanovení dispozitívnymi, čím sa zdobrovoľňuje právna úprava sociálneho fondu.
K bodu 6
V nadväznosti na zdobrovoľnenie sociálneho fondu sa doterajší imperatív zásady rovnakého zaobchádzania dopĺňa o logickú podmienku, že táto zásada sa uplatní, len ak zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu.
K čl. II
Účinnosť predkladanej novely sa navrhuje od 1. januára 2017.