NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z ....................... 2016,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 280/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 375/1996 Z. z., zákona č. 313/2005 Z. z., zákona č. 591/2007 Z. z. a zákona č. 474/2008 Z. z. sa mení takto:
1. V § 2 ods. 1 sa slovo „tvorí“ nahrádza slovami „môže tvoriť“.
2. V § 3 ods. 2 písm. a) sa slovo „tvorí“ nahrádza slovami „môže tvoriť“.
3. V § 6 ods. 2 sa slovo „tvorí“ nahrádza slovami „môže tvoriť“.
4. V § 7 ods. 1 sa slovo „poskytuje“ nahrádza slovami „môže poskytovať“.
5. V § 7 ods. 6 sa slová „je povinný“ nahrádzajú slovami „môže“.
6. V § 7 ods. 7 sa slová „Zamestnávateľ poskytuje príspevok z fondu“ nahrádzajú slovami „Ak zamestnávateľ poskytuje príspevok z fondu, poskytuje ho“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.