NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
Ústavný zákon
z ...................2016,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ústavného zákona č. 306/2014 Z.z. a ústavného zákona č. 427/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 69 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Starostu obce zastupuje zástupca starostu obce; podrobnosti ustanoví zákon.“.
2. V čl. 69 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Predsedu vyššieho územného celku zastupuje podpredseda vyššieho územného celku; podrobnosti ustanoví zákon.“.
3. Článok 70 znie:
Čl. 70
(1) Zákon ustanoví predpoklady a spôsob vyhlásenia obce za mesto.
(2) Ak ide o mesto, orgán podľa čl. 69 ods. 1 písm. a) sa označuje ako mestské zastupiteľstvo a orgán podľa čl. 69 ods. 1 písm. b) sa označuje ako primátor mesta. Primátora mesta zastupuje za podmienok ustanovených zákonom jeden námestník primátora mesta alebo viacerí námestníci primátora mesta. Mesto sa môže členiť na mestské časti, ak tak ustanoví zákon. Orgánmi mestskej časti starosta mestskej časti a miestne zastupiteľstvo; podrobnosti ustanoví zákon. Starostu mestskej časti zastupuje za podmienok ustanovených zákonom zástupca starostu mestskej časti.“.
4. V čl. 77 odsek 1 znie:
„(1) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca Európskeho parlamentu, s výkonom funkcie podľa čl. 69 ods. 4 písm. b) a podľa čl. 69 ods. 1 písm. b), s výkonom funkcie podpredsedu vyššieho územného celku, zástupcu starostu obce, námestníka primátora mesta, zástupcu starostu mestskej časti, sudcu, prokurátora, verejného ochrancu práv, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej zákonom, príslušníka ozbrojených síl a príslušníka ozbrojeného zboru.“.
5. Za čl. 154d sa vkladá čl. 154e, ktorý znie:
„Čl. 154e
Nezlučiteľnosť podľa čl. 77 ods. 1 sa vzťahuje na poslancov zvolených vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky konaných po 1. januári 2017.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.