VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
3. schôdza výboru
Č. CRD-739/2016
Záznam
K prerokovaniu vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48) bol Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny zvolaný na 27. apríla 2016.
O uvedenom návrhu zákona výbor nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Erika Jurinová
predsedníčka výboru