NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: 739/2016
48a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 30 z 27. apríla 2016 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
a
Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny;
2
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48) prerokovali uvedené výbory Národnej rady Slovenskej republiky nasledovne:
Národnej rade Slovenskej republiky ho odporúča schváliť :
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uznesenie č. 8 z 27. apríla 2016)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu (uznesenie č. 12 z 27. apríla 2016)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj (uznesenie č. 7 z 28. apríla 2016)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
o uvedenom návrhu zákona nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1. V čl. III prvom bode sa slová „25a“ nahrádzajú slovami „33a“.
Navrhuje sa spresniť číslovanie odkazov v súlade s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. III druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová:
3
„Poznámka pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa.“.
Vzhľadom na to, že sa vypúšťa normatívny text, ktorý obsahuje odkaz 35, poznámka pod čiarou k tomuto odkazu je bezpredmetná, preto sa navrhuje vypustiť.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. III bod 3 v § 6 ods. 2 písm. k) znie:
„k)je oprávnený vykonávať krízové riadenie operačného programu v prípade, ak záväzný plán podľa písmena i) nie je predložený alebo plnenie záväzného plánu príslušného operačného programu podľa písm. i) nedosahuje aspoň 80 %, a ak o tom rozhodne vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu vlády Slovenskej republiky.“.
Účelom pozmeňujúceho návrhu je presnejšie ustanoviť časový a finančný rámec možnosti spustenia krízového riadenia operačného programu
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. III bod 4 v § 6 ods. 4 sa v závere textu za slová „Slovenskej republiky“ vkladá slovo „nariadením.“.
Účelom pozmeňujúceho návrhu je zabezpečenie, aby systém uplatňovania nových právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktoré zavádzané v § 6 ods. 2 písm. i) k) sa vzhľadom na svoju závažnosť, upravoval všeobecne záväzným právnym predpisom a nie iba interným aktom vlády.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. IV sa slová „bodov 4 a 10 40ab) nahrádzajú slovami štvrtého bodu a § 40ab v desiatom bode“.
Legislatívnotechnická a gramatická úprava normatívneho textu vyplýva z toho, že navrhovaná účinnosť v čl. III desiatom bode sa týka iba ustanovenia § 40ab.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
V.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
hlasovať spoločne o bodoch 1 až 5 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48) s c h v á l i ť.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48a) bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 8 z 28. apríla 2016. Výbor určil poslanca Dušana BUBLAVÉHO za spoločného spravodajcu výborov.
Súčasne ho poveril
predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K O L L Á R, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre verejnú správu
a regionálny rozvoj
Bratislava 28. apríla 2016