ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
7. schôdza
Číslo: CRD-739/2016
8
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 27. apríla 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 8
z 27. apríla 2014
__________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48)
___________________________________________________________________________
1. V čl. III prvom bode sa slová „25a“ nahrádzajú slovami „33a“.
Navrhuje sa spresniť číslovanie odkazov v súlade s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov.
2.V čl. III druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa.“.
Vzhľadom na to, že sa vypúšťa normatívny text, ktorý obsahuje odkaz 35, poznámka pod čiarou k tomuto odkazu je bezpredmetná, preto sa navrhuje vypustiť.
3.V čl. III bod 3 v § 6 ods. 2 písm. k) znie:
„k)je oprávnený vykonávať krízové riadenie operačného programu v prípade, ak záväzný plán podľa písmena i) nie je predložený alebo plnenie záväzného plánu príslušného operačného programu podľa písm. i) nedosahuje aspoň 80 %, a ak o tom rozhodne vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu vlády Slovenskej republiky.“.
Účelom pozmeňujúceho návrhu je presnejšie ustanoviť časový a finančný rámec možnosti spustenia krízového riadenia operačného programu
4.V čl. III bod 4 v § 6 ods. 4 sa v závere textu za slová „Slovenskej republiky“ vkladá slovo „nariadením.“.
Účelom pozmeňujúceho návrhu je zabezpečenie, aby systém uplatňovania nových právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktoré zavádzané v § 6 ods. 2 písm. i) k) sa vzhľadom na svoju závažnosť, upravoval všeobecne záväzným právnym predpisom a nie iba interným aktom vlády.
5.V čl. IV sa slová „bodov 4 a 10 40ab) nahrádzajú slovami štvrtého bodu a § 40ab v desiatom bode“.
Legislatívnotechnická a gramatická úprava normatívneho textu vyplýva z toho, že navrhovaná účinnosť v čl. III desiatom bode sa týka iba ustanovenia § 40ab.