Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
3. schôdza výboru
Číslo: CRD-737/2016
8
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 27. apríla 2016
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 50a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A.p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 50a);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C. u r č u j e
poslanca Tibora B a s t r n á k a
za spoločného spravodajcu výborov a
p o v e r u j e ho, aby
predniesol správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Štefan Z e l n í k
predseda výboru
Jozef V a l o c k ý
overovateľ výboru