NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-610/2016
27
N á v r h
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z .............. 2016
k určeniu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov (tlač 27)
Národná rada Slovenskej republiky
v súlade s § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
A.u r č u j e
1.podľa § 24 ods. 1 a 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 29 ods. 2 a § 119a ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 11 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, podľa § 7 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a podľa § 24a zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
aby pripravoval návrhy na voľbu a odvolanie členov Súdnej rady Slovenskej republiky, návrhy na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií na voľné miesta sudcov, návrhy na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov, návrhy na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, návrhy na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky, návrhy na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a vykonával ďalšie oprávnenia,
2. podľa čl. 3 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti, podľa § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Z. z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, podľa čl. 61 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 110 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
2
o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 30 ods. 1 zákonač. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
aby ako príslušný výbor plnil úlohy vyplývajúce z ustanovenia ústavného zákona č. 493/2011 Z. z., prerokúval návrhy vlády Slovenskej republiky na vymenovanie a odvolanie guvernéra a viceguvernérov Národnej banky Slovenska, prerokúval návrhy na voľbu predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a prerokúval informáciu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výročných správach politických strán a politických hnutí za predchádzajúci kalendárny rok,
3.podľa § 7 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, podľa § 141 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti,
aby pripravoval návrhy na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov Regulačnej rady, prerokúval návrhy vlády Slovenskej republiky na voľbu a odvolanie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a prerokúval návrhy vlády Slovenskej republiky na voľbu a odvolanie predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
4. podľa § 34a ods. 3 a 4 a podľa § 35a ods. 1 a ods. 7 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie,
aby ako príslušný výbor plnil úlohy vyplývajúce z uvedených ustanovení zákona a aby pripravoval návrhy na voľbu a odvolanie členov Rady Slovenského pozemkového fondu,
5.podľa § 123 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci,
aby ako príslušný výbor pripravoval návrhy na voľbu a odvolanie členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne,
6.podľa § 26 ods. 3, § 9 a § 10 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo,
aby ako príslušný výbor plnil úlohy vyplývajúce z uvedených ustanovení zákona týkajúcich sa voľby a odvolania členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
3
7. podľa § 8a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť,
aby predložil Národnej rade Slovenskej republiky na základe návrhov Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS, Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť návrhy na voľbu predsedu a ďalších siedmich členov Komisie na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov,
8. podľa § 6 ods. 1 a 2, § 9 a § 12 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa § 8 ods. 1 a 2, § 9 ods. 1 a 3, § 12, § 16 ods. 5, § 17 a § 18 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 9 ods. 1, § 11 ods. 2 a 3 a § 12 ods. 1 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 1 zákona č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá,
aby ako príslušný výbor plnil úlohy vyplývajúce z ustanovení zákona č. 308/2000 Z. z. a aby pripravoval návrhy na voľbu a odvolanie členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, plnil úlohy vyplývajúce z ustanovení zákona č. 532/2010 Z. z. a aby pripravoval návrhy na voľbu a odvolanie členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska a generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, plnil úlohy vyplývajúce z ustanovení zákona č. 385/2008 Z. z. a aby pripravoval návrhy na voľbu a odvolanie členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a v súlade s postupom pri podávaní podnetov a predkladaní návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní, schváleným uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 29. apríla 2009 č. 1451, pripravoval návrhy Národnej rady Slovenskej republiky na udelenie štátneho vyznamenania,
9.podľa § 6, § 12, § 14 a § 22 zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov, podľa § 15 ods. 5, § 16 ods. 1, § 19 ods. 3 a 4 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 47 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny,
aby ako príslušný výbor plnil úlohy vyplývajúce z ustanovení zákona č. 553/2002 Z. z. a aby pripravoval návrhy na voľbu a odvolanie predsedu a členov Správnej rady Ústavu pamäti národa a členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa, pripravoval návrh na voľbu verejného ochrancu práv, pripravoval návrhy na voľbu a odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a prerokúval návrhy vlády Slovenskej republiky na voľbu a odvolanie predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
4
10. podľa § 71 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu
činnosti Národného bezpečnostného úradu,
aby ako príslušný výbor prerokúval návrhy vlády Slovenskej republiky na voľbu a odvolanie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu;
B.p o v e r u j e
1. podľa § 1 ods. 1 písm. i zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
ako príslušný výbor na prerokovanie a zaujatie stanoviska k polročnej správe o stave a vývoji finančného trhu,
2.podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
ako príslušný výbor na prerokovanie a zaujatie stanoviska k správe Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti úradu,
3. podľa § 3 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie
ako príslušný výbor na prerokovanie a zaujatie stanoviska k správe o poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve,
4. podľa § 122 ods. 4 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
ako príslušný výbor na prerokovanie a zaujatie stanoviska k výročnej správe o činnosti Sociálnej poisťovne za príslušný rok,
5.podľa § 8 ods. 7 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
ako príslušné výbory na prerokovanie návrhu zamerania činnosti diplomatickej misie alebo stálej misie, ktorý pred nástupom na výkon funkcie predkladá vedúci misie,
5
6.podľa § 3 ods.1 a 2 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
ako príslušný výbor na prerokovanie správy za predchádzajúci kalendárny rok o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí spolu s návrhom programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na ďalší rok,
7.podľa § 8 ods. 2 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
ako príslušný výbor na prerokovanie a zaujatie stanoviska k správe o činnosti Rady Rozhlasu a televízie Slovenska a výročnej správe o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska,
8. podľa § 17 ods. 7, § 19 ods. 5 a § 20 ods. 5 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné
menšiny
ako príslušný výbor na prerokovanie a zaujatie stanoviska k oznámeniam verejného ochrancu práv.
Bratislava apríl 2016