Správa o stave a vývoji  
finančného trhu  
za rok 2015  
Národná banka Slovenska  
2016  
ÚVOD  
Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2015 predkladá Národná banka Slovenska  
na základe povinnosti, ktorá jej vyplýva z §1 ods. 3 písm. i) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade  
nad finančným trhom v znení neskorších predpisov.  
Správa je rozdelená do troch častí. Súčasťou prvej časti je súhrnný integrovaný pohľad na  
finančný sektor. V druhej časti je vlastná analýza finančného sektora za rok 2015 podľa jednotlivých  
sektorov. Správa popisuje súčasné trendy na finančnom trhu, zameriava sa na hospodárenie  
finančných inštitúcií a venuje sa rizikám, ktorým sú inštitúcie vystavené. Tretiu časť tvoria  
indikátory obozretnosti na makroúrovni.  
Finančné informácie o jednotlivých inštitúciách boli v prvom rade čerpané z informačných  
systémov NBS a z podkladov spracovaných jednotlivými odbormi útvaru dohľadu nad finančným  
trhom. Doplnkovým zdrojom boli údaje zo Štatistického úradu SR, Eurostatu, Európskej centrálnej  
banky a z iných externých zdrojov a komerčných informačných systémov.  
2/41  
ZHRNUTIE ANALÝZY  
v
histórii Slovenska. Medziročný rast  
Oživenie ekonomiky eurozóny v roku 2015  
pokračovalo, avšak riziká sa zvýšili  
retailových úverov bol najvyšší v rámci  
eurozóny a prakticky aj v celej Európskej únii.  
Podstatnú časť stavu aj dynamiky portfólia  
retailových úverov aj naďalej tvorili úvery na  
bývanie s medziročným rastom na úrovni  
V roku 2015 sa potvrdili viaceré pozitívne  
makroekonomické trendy  
z
roku 2014.  
Medziročný rast ekonomiky dokonca dosiahol  
najvyššiu hodnotu od roku 2011. Medzi hlavné  
faktory rastu patrili klesajúce ceny ropy, ktoré  
mali pozitívny vplyv na domácu spotrebu, a  
tiež výrazne uvoľnená menová politika ECB.  
Jej vplyvom sa znižovala cena úverov, zatiaľ  
čo konkurencieschopnosť eurozóny bola  
výrazne podporená výmenným kurzom eura  
voči doláru, ktorý sa držal na najnižšej  
hodnote za posledných 13 rokov.  
13,5 %.  
Medziročná  
dynamika  
rastu  
spotrebiteľských úverov sa počas roka 2015  
čiastočne zmiernila, avšak naďalej ostáva na  
veľmi vysokých úrovniach vyše 16 %.  
Pozitívnou správou z hľadiska rizika je nárast  
priemernej fixácie pri úveroch na bývanie, a  
teda klesajúca citlivosť klientov na prípadný  
nárast úrokových sadzieb.  
Kvalita retailového portfólia sa počas roka  
zlepšila, podiel zlyhaných úverov klesol na  
3,9 %. Na druhej strane však pokračoval  
výrazný rast zadlženosti domácností, a to  
nielen z hľadiska rastu počtu zadlžených  
domácností, ale aj z hľadiska prehlbovania  
úverového zaťaženia existujúcich klientov.  
Popri makroekonomickom oživení sa však  
zintenzívňovali aj negatívne signály  
z
externého prostredia. Išlo najmä o spomalenie  
rastu v rozvíjajúcich sa ekonomikách a  
postupné znižovanie výkonnosti čínskej  
ekonomiky sprevádzané zvýšenou volatilitou  
na finančných trhoch. Pravdepodobnosť  
negatívneho scenára vývoja na finančných  
trhoch sa počas roka 2015 zvyšovala.  
Rast priemerných cien bytov sa počas roka  
2015 potvrdil  
Samostatným rizikom pre finančnú stabilitu  
ostávajú nízke úrokové sadzby, ktoré majú  
negatívny vplyv na ziskovosť bánk a ich  
aktuálny obchodný model, čo sa prejavilo aj  
vo zvýšenej averzii pri obchodovaní s ich  
akciami. Nízke úrokové sadzby boli tiež  
katalyzátorom ďalšieho rastu zadlženosti vo  
verejnom aj súkromnom sektore, čo  
predstavuje negatívny faktor pre budúci  
ekonomický rast.  
Rast priemerných cien bytov pozorovaný  
koncom roka 2014 pokračoval aj v roku 2015.  
Medziročný rast cien o 7 % bolo síce mierny,  
avšak pomerne stabilný. Rast zaznamenali  
novostavby aj sekundárny trh, inzerované ceny  
ako aj ceny predaných bytov. Nárast cien bol  
pozorovaný vo väčšine krajov a krajských  
miest. Pohľad na riziká spojené s trhom  
nehnuteľností  
dopĺňa  
aj  
dominancia  
nedokončených bytov v ponuke novostavieb,  
či rastúci počet transakcií na primárnom aj  
sekundárnom trhu. Čo naznačuje možnosť  
vzniku nerovnováh.  
Hlavným trendom v domácom finančnom  
sektore  
bolo  
tempo  
rastu  
úverov  
domácnostiam, ktoré dosiahlo nové historické  
maximum  
Rast úverov podnikom bol najvyšší v  
pokrízovom období  
Rast úverov domácnostiam kontinuálne  
zrýchľoval počas celého roka 2015. Absolútna  
medziročná zmena v celkovom objeme úverov  
domácnostiam bola v decembri 2015 najvyššia  
V roku 2015 sa potvrdil rast úverov  
podnikovému sektoru, ktorý bol badateľný už  
koncom roka 2014. Rast bol pomerne robustný  
3/41  
 
z
hľadiska ekonomických odvetví aj  
a to vrátane požiadaviek na stanovené  
kapitálové vankúše.  
z hľadiska vlastníctva. Rástli úvery veľkým,  
ako aj malým a stredným podnikom. Oživenie  
úverového trhu súviselo so zlepšením  
výkonnosti podnikového sektora, ako aj so  
zlepšením sentimentu v domácej ekonomike.  
Počas roka 2015 sa tiež uvoľňovali úverové  
štandardy, najmä čo sa týka úrokových marží,  
splatnosti, ako aj výšky úverov. Kvalita  
portfólia podnikových úverov sa počas roka  
zlepšila, keď klesol objem, ako aj podiel  
zlyhaných úverov.  
Poistné rástlo v životnom aj neživotnom  
poistení, ziskovosť však klesla kvôli  
prevádzkovým nákladom a nižšej výnosnosti  
investícií  
Z hľadiska štruktúry poistného trhu je  
významné, že počas roka 2015 rástol podiel  
pobočiek zahraničných poisťovní na úkor  
dcérskych spoločností. Po minuloročnej  
stagnácii sa obnovil mierny rast klasického  
životného poistenia. Zmenou oproti minulému  
obdobiu je zrýchlenie rastu technického  
poistného v PZP napriek tomu, že priemerné  
poistné v tomto segmente kleslo.  
Rast financovania výstavby nehnuteľností bol  
podporený narastajúcim dopytom po nových  
bytoch  
a
zároveň zvýšenou nájomnou  
aktivitou v kancelárskom segmente.  
Zisk poisťovní sa medziročné znížil o 20 %,  
pričom hlavným faktorom tohto poklesu boli  
zvýšené prevádzkové náklady v dôsledku  
implementácie regulácie Solventnosť II.  
V ďalšom období ostáva hlavným zdrojom  
rizika pre poistný sektor prostredie nízkych  
úrokových sadzieb, ktoré neumožňuje  
dosahovať dostatočné výnosy na dlhových  
cenných papieroch.  
Ziskovosť bankového sektora vzrástla, ale  
perspektíva na ďalšie obdobie sa zhoršuje  
Medzi hlavné faktory ziskovosti, tak ako  
minulý rok, patril najmä rastúci objem úverov,  
pokles nákladov na zdroje a pokles nákladov  
na kreditné riziko. Rozdielom oproti roku  
2014 bol fakt, že pozitívny vplyv rastu objemu  
úverov na zisk bol do veľkej miery  
neutralizovaný  
významným  
poklesom  
výnosnsti retailových úverov. Perspektíva  
tvorby zisku sa však zhoršila. Ďalší pokles  
nákladov na kreditné riziko je veľmi  
Objem aktív v druhom pilieri dôchodkového  
sporenia klesol. Výnososť fondov boola  
pozitívne korelovaná s podielom akciovej  
zložky  
nepravdepodobný  
a
náklady na zdroje  
financovania sa pri viacerých vkladových  
produktoch priblížili k svojmu minimu.  
Navyše fakt, že ani historicky najvyšší nárast  
objemu úverov nedokázal kompenzovať  
pokles úrokových marží, bude zvýraznený  
možnosťou zjednodušeného predčasného  
splácania úverov na bývanie, ktoré urýchli  
Vplyvom opätovného otvorenia systému  
starobného dôchodkového sporenia poklesol  
počet sporiteľov, a s tým spojený objem aktív  
v
dôchodkových fondoch, predovšetkým  
v dlhopisových garantovaných fondoch. Medzi  
hlavné trendy v tomto sektore patrí nárast  
priemernej splatnosti a durácií portfólií, pokles  
investícií do štátnych dlhopisov a nárast  
akciovej zložky. S tým súvisí zvýšenie miery  
trhového rizika vo väčšine typov fondov.  
Priebeh hodnôt dôchodkovej jednotky tak  
zaznamenal najvyššiu volatilitu od roku 2008.  
V tomto prípade však zvýšená volatilita  
spojená s väčším podielom akciovej zložky  
pokles úrokových marží.  
podmienkach je otázna  
V
takýchto  
udržateľnosť  
tradičného obchodného modelu slovenského  
bankového sektora.  
Primeranosť základných vlastných zdrojov  
zostala na nezmenenej úrovni 16 %. Všetky  
banky plnili minimálne požiadavky na kapitál,  
4/41  
priniesla najvyššie zhodnotenie majetku  
v akciových dôchodkových fondoch.  
Aktíva v podielových fondoch vzrástli a  
zvýšila sa miera rizika. Výkonnosť sa mierne  
znížila  
V treťom pilieri dôchodkového sporenia  
prebiehali niektoré podobné trendy. Išlo najmä  
o nárast podielu investícií do akciových  
titulov, odklon od slovenských štátnych  
dlhopisov alebo nárast splatností a durácií  
dlhopisových portfólií. Na rozdiel od druhého  
Nárast čistej hodnoty aktív v podielových  
fondoch vyplýval z rastu čistých predajov.  
Hlavným trendom bol nárast zmiešaných  
fondov, zatiaľ čo dlhopisové fondy  
zaznamenali výrazné redemácie. Podobne ako  
v dôchodkových fondoch, aj v sektore  
kolektívneho investovania sa zvýšila miera  
trhového rizika prakticky vo všetkých typoch  
fondov. Výkonnosť podielových fondov síce  
ostala pozitívna, avšak zaostala za výsledkami  
dosiahnutými v ostatných dvoch rokoch.  
piliera,  
doplnkové  
dôchodkové  
fondy  
dosahovali v priemere zápornú výkonnosť.  
5/41  
1 INTEGROVANÝ POHĽAD NA FINANČNÝ SEKTOR  
do Sociálnej poisťovne boli z tohto titulu zo  
strany dôchodkových správcovských  
spoločností poukázané úspory v celkovom  
objeme 579 mil. EUR. Abstrahujúc od efektu  
tejto legislatívnej zmeny objem úspor  
zvyšných sporiteľov v systéme rástol.  
V roku 2015 väčšina segmentov finančného  
trhu rástla  
V roku 2015 pokračoval dynamický rast aktív  
vo väčšine segmentov finančného trhu.  
Postupne sa zrýchľujúci rast ekonomiky  
s pozitívnymi dopadmi na pracovný trh  
a vývoj tržieb podnikového sektora sa prejavil  
aj v náraste objemu investovaných aktív a  
poskytnutých úverov. Tento rast bol však nižší  
ako v roku 2014, pričom sa prehĺbili rozdiely  
v medziročnom raste aktív medzi jednotlivými  
časťami finančného trhu.  
Graf  
1
Medziročný  
rast  
aktív  
a spravovaného majetku v jednotlivých  
sektoroch finančného trhu  
20%  
15%  
10%  
5%  
Zvlášť silný bol vývoj v bankovom sektore,  
kde tempo medziročného nárastu aktív  
dosiahlo najvyššiu dynamiku od roku 2008.  
Nárast aktív bankového sektora súvisel najmä  
0%  
-5%  
-10%  
-15%  
s rastom  
zadlženosti  
domácností,  
predovšetkým  
v dôsledku  
poskytnutých  
úverov na bývanie. V priebehu roka sa však  
postupne zvyšovala aj dynamika úverov  
poskytnutých podnikom. Zároveň v uplynulom  
roku došlo aj k nárastu objemu úverov od  
nebankových subjektov poskytnutých vo  
forme lízingu alebo splátkových predajov.  
pásmo kvartilov  
Medián  
Zdroj: NBS.  
Graf obsahuje sektory: banky, poisťovne, fondy  
kolektívneho investovania, DSS, DDS, lízing,  
obchodníci s cennými papiermi, faktoring a splátkový  
predaj.  
Nárast aktív bol v roku 2015 zaznamenaný aj  
v poistnom sektore, kde po očistení od  
metodickej zmeny1 objem investovaných aktív  
medziročne rástol. Objem aktív spravovaných  
dôchodkovými správcovskými spoločnosťami  
sa v prvom polroku 2015 znížil. Tento pokles  
Stabilný rast ekonomiky sa premietol aj do  
miery ziskovosti finančných inštitúcií. Napriek  
medziročnému poklesu priemernej ziskovosti  
finančných inštitúcií, jednotlivé segmenty  
finančného trhu zaznamenali zisk. Rentabilita  
vlastného kapitálu vo všetkých segmentoch tak  
vykazuje stabilný vývoj odzrkadľujúci  
zotavenie a stabilizáciu po období finančnej  
bol  
umožňujúcou vstup aj výstup sporiteľov  
z druhého piliera penzijného systému  
spôsobený  
legislatívnou  
zmenou  
v termíne od 15. marca 2015 do 15. júna 2015,  
keď možnosť výstupu z kapitalizačného piliera  
využilo necelých 160 tisíc sporiteľov, pričom  
krízy.  
Pretrvávajúce  
obdobie  
nízkych  
úrokových mier sa zatiaľ neprejavilo na  
poklese ziskovosti bankového sektora, čo  
pravdepodobne súvisí s rastom úverového  
portfólia bánk. Mierny pokles ziskovosti  
dôchodkových správcovských spoločností a  
doplnkových dôchodkových spoločností je  
spôsobený nižšími výnosmi z odplát za  
1 V dôsledku zmeny právnej formy tretej najväčšej  
životnej poisťovne MetLife Amslico poisťovňa, a.s. na  
pobočku zahraničnej poisťovne od 1. apríla 2015 sa  
aktíva tejto spoločnosti nezahŕňajú do agregovaných  
údajov za poistný sektor ku koncu roka 2015.  
6/41  
 
zhodnotenie majetku v dôchodkových fondoch  
v dôsledku turbulentného vývoja na  
finančných trhoch.  
zaťaženosť sektora klesala aj v aktuálne  
sledovanom období, k čomu prispel vývoj  
úrokových sadzieb, ako aj tržieb podnikov.  
Graf 2 Vývoj rentability vlastných zdrojov  
Vystavenie voči trhovým rizikám počas roka  
2015 vzrástlo vo väčšine subjektov  
finančného trhu  
35%  
30%  
25%  
20%  
15%  
10%  
5%  
Vystavenie jednotlivých sektorov finančného  
trhu voči väčšine trhových rizík medziročne  
vzrástlo. Nárast zaznamenalo akciové,  
devízové aj úrokové riziko.  
0%  
Úrokové riziko možno vyjadriť pomocou  
durácie, pričom vyššia durácia znamená vyšší  
negatívny dopad v prípade nárastu úrokových  
sadzieb. V bankovom sektore sa zastavil rast  
durácie celého portfólia, aj keď durácia  
portfólia cenných papierov mierne vzrástla.  
V sektore poisťovní aj v roku 2015 pokračoval  
rast podielu dlhových cenných papierov,  
najmä podnikových, durácia sa však nemenila.  
V sektore fondov DDS a DSS výrazne vzrástla  
durácia cenných papierov (o 0,8 roka v DSS  
a 1,1 roka v DDS), ktorá viedla k nárastu  
durácie celkového portfólia aj napriek tomu,  
že podiel investícií do dlhových cenných  
papierov klesol. Nárast durácie vo fondoch  
kolektívneho investovania bol mierny a podiel  
dlhových cenných papierov tiež mierne klesol.  
Durácia vzrástla aj v aktívach investovaných  
v rámci IŽP, aj keď podiel dlhových cenných  
papierov ostáva nízky.  
-5%  
12.10  
12.11  
12.12  
12.13  
12.14  
12.15  
Banky  
Poisťovne  
Správcovské spoločnosti FKI  
Dôchodkové správcovské spoločnosti  
Doplnkové dôchodkové spoločnosti  
Zdroj: NBS.  
Ukazovatele kreditného rizika sa zlepšovali  
v retailovom aj podnikovom sektore  
Indikátory kreditnej kvality retailových úverov  
plošne zlepšovali hodnoty, podiel zlyhaných  
úverov dosiahol na konci roka 2015 3,9 %. Na  
rozdiel od predchádzajúcich rokov sa dokonca  
znižoval aj objem zlyhaných úverov. Miery  
zlyhania2 dosiahli 0,3 % na celom portfóliu a  
dokonca 0 % na úveroch na bývanie.  
Pozitívny vplyv malo zlepšovanie podmienok  
trhu práce, pokračujúci pokles úrokových  
sadzieb ako aj zlepšovanie celkového  
makroekonomického prostredia.  
Uvedené zmeny durácie a odlišný prístup  
jednotlivých sektorov finančného trhu možno  
čiastočne interpretovať ako dôsledok odlišnej  
stratégie: fondy preceňujúce všetky aktíva na  
reálnu hodnotu (najmä fondy DDS, podielové  
Podiel zlyhaných úverov klesal aj v sektore  
nefinančných podnikov, počas roka 2015 o 1,3  
p. b. až na 7,3 %, no časť z tohto poklesu bola  
spôsobená odpismi a odpredajmi zlyhaných  
úverov. Prírastok novo zlyhaných úverov bol  
počas roka heterogénny, s klesajúcim trendom  
v prvých troch štvrťrokoch a rastúcim  
v poslednom štvrťroku roka 2015. Úverová  
fondy a fondy investičného  
životného  
poistenia) sa zvýšením durácie snažia  
o dosahovanie vyššieho výnosu v súčasnom  
prostredí extrémne nízkych výnosov, nakoľko  
v roku 2015 došlo k zostrmeniu výnosovej  
krivky a zároveň k ďalšiemu poklesu výnosov  
pri kratších splatnostiach. Banky a poisťovne  
pokračujú vo svojej dlhodobej stratégii, keď  
väčšinu nakúpených dlhopisov držia do  
2 Miera zlyhania je podiel zmeny objemu zlyhaných  
úverov za 12 mesiacov na objeme všetkých úverov na  
začiatku uvedeného obdobia.  
7/41  
splatnosti. Najvyššiu duráciu portfólia majú  
poisťovne, ktoré sa snažia svojimi aktívami  
kryť očakávané peňažné toky z poistných  
zmlúv.  
a kolektívneho investovania (4 % aktív). Počas  
roka 2015 toto vystavenie mierne stúplo  
v DSS a kolektívnom investovaní, kým v DDS  
a v poistnom sektore mierne kleslo. Rástlo  
najmä vystavenie voči Írsku a Taliansku.  
Vystavenie voči domácej ekonomike naďalej  
tvorí významnú časť dlhopisových portfólií, aj  
keď ich podiel má skôr klesajúcu tendenciu.  
Z hľadiska akciového rizika pokračuje trend  
rastúceho  
vystavenia  
voči  
akciám  
a podielovým listom v poistnom sektore a vo  
všetkých druhoch fondov. Tento proces môže  
tiež súvisieť so snahou investovať do  
výnosnejších, ale rizikovejších aktív. Vyššie  
investície do akcií a ETF súvisia aj s vyšším  
Celková úroveň rizika meraná pomocou VaR  
počas roka 2015 vzrástla u väčšiny subjektov  
vystavením  
voči  
devízovému  
riziku  
Graf 3 VaR v jednotlivých sektoroch  
2,5%  
v jednotlivých sektoroch finančného trhu.  
Rozdiely medzi jednotlivými sektormi  
nastávajú aj z toho, do akej miery jednotlivé  
fondy zaisťujú devízové riziko derivátmi.  
Nárast devízového rizika bol zaznamenaný  
najmä v prípade fondov DDS a fondov  
kolektívneho investovania. Naopak fondy IŽP  
devízové riziko znížili. Pokračoval aj mierny  
nárast expozície voči devízovému riziku vo  
fondoch DSS, hoci jeho úroveň je pomerne  
nízka.  
2,0%  
1,5%  
1,0%  
0,5%  
0,0%  
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015  
Fondy DSS  
Poisťovne*  
Fondy DDS  
Kolektívne  
investovanie  
Devízové riziko  
Riziko kreditných spreadov  
Akciové riziko  
Celkové riziko  
Úrokové riziko  
Vystavenie voči rizikovejším krajinám rastie,  
ale naďalej zostáva na nízkych úrovniach  
Zdroj: NBS, Bloomberg, internet.  
Poznámky: Na zvislej osi sú údaje v % z hodnoty aktív,  
resp. NAV. Hodnoty VaR boli vypočítané ako najväčšia  
strata s 99 %-nou pravdepodobnosťou počas 10  
pracovných dní.  
* Pri poisťovniach nie sú zahrnuté aktíva kryjúce IŽP a  
riziká vyplývajúce z precenenia rezerv.  
Štruktúra dlhopisového portfólia, ktoré tvorí  
významnú časť portfólia vo všetkých  
sektoroch finančného trhu, zostáva z hľadiska  
rizikovosti protistrán podľa ich geografickej  
príslušnosti naďalej konzervatívna. Vystavenie  
voči krajinám, ktoré sú vzhľadom na nedávny  
vývoj vnímané ako krajiny s pomerne  
vysokým stupňom rizika (Grécko, Ruská  
federácia, Ukrajina), v žiadnom sektore  
finančného trhu neprekračovalo 0,5 % hodnoty  
dlhopisového portfólia na konci roka 2015  
a ich podiel nerastie. Pomerne nízke je však aj  
vystavenie voči ostatným rizikovejším štátom  
najmä v EÚ alebo mimo EÚ, aj keď toto  
vystavenie vo viacerých sektoroch finančného  
trhu rastie.  
Úrokové a devízové riziko zahŕňajú aj nepriame  
úrokové a devízové riziko, t. j. riziko, ktorému sú  
jednotlivé  
inštitúcie,  
resp.  
fondy  
vystavené  
prostredníctvom investícií do podielových listov a ETF.  
Ako ukazuje Graf 3, celková hodnota rizika  
v roku 2015 výrazne vzrástla v porovnaní  
s predchádzajúcimi dvomi rokmi pri väčšine  
sektorov finančného trhu, a to tak z dôvodu  
nárastu expozícií voči jednotlivým druhom  
rizík ako aj nárastu volatility jednotlivých  
rizikových faktorov. Vo fondoch DSS a DDS  
vzrástlo najmä úrokové riziko v dôsledku rastu  
durácií ako aj vyššej volatility úrokových  
sadzieb v roku 2015. V poistnom sektore  
Najvyššie vystavenie voči rizikovejším  
krajinám na konci roka 2014 bolo v sektore  
DSS (11 % aktív) a následne v sektoroch DDS  
8/41  
 
vzrástlo toto riziko iba mierne, keď sa  
nemenila durácia portfólia. Vo všetkých  
druhoch fondov, najmä však vo fondoch  
kolektívneho investovania vzrástlo devízové  
a akciové riziko. Okrem vyššieho vystavenia  
nárast spôsobila aj vyššia volatilita na  
finančných trhoch v priebehu roka 2015.  
Predpokladaný negatívny vývoj na finančných  
trhoch by mal v priemere najvýraznejší dopad  
na všetky druhy fondov – DSS, DDS,  
kolektívne investovanie aj fondy investičného  
životného poistenia, kde je citeľný okrem  
dopadu  
nárastu  
úrokových  
sadzieb  
a kreditných spreadov aj predpokladaný  
prepad cien akcií. Nepriaznivý scenár by mal  
významný dopad aj na aktíva poisťovní, najmä  
v dôsledku vysokej durácie ich dlhopisového  
portfólia, a tým aj vyššej citlivosti na zmenu  
úrokových sadzieb, ako aj v dôsledku ich  
citlivosti na zvýšenie kreditných spreadov.  
V prípade rastu bezrizikových úrokových mier  
by však tento pokles bol sprevádzaný aj  
poklesom hodnoty záväzkov, čo by stratu  
zmierňovalo.  
Dopad rizík v nepriaznivých scenároch bol  
testovaný formou makrostresového testovania  
Dopad nepriaznivého vývoja na finančných  
trhoch a reálnej ekonomiky na jednotlivé  
segmenty slovenského finančného sektora bol  
znovu testovaný formou makrostresového  
testovania. V rámci cvičenia sa predpokladal  
negatívny vývoj v reálnej ekonomike aj na  
finančných trhoch, ktorý by bol výrazný najmä  
v prípade scenára „Dlhodobá recesia“.  
Graf 4 Rozdelenie dopadu makroekonomických scenárov na finančný sektor  
4%  
2%  
0%  
-2%  
-4%  
-6%  
-8%  
-10%  
-12%  
-14%  
-16%  
Banky  
Aktíva poisťovní  
Dolný kvartil  
Fondy DSS  
Fondy DDS  
Podielové fondy  
IŽP  
Medián  
Horný kvartil  
Vážený priemer  
Zdroj: NBS, RBUZ, ECB, Bloomberg.  
Poznámky: V grafe sú zobrazené kvartily podielu odhadovaného zisku, resp. straty na aktívach v dôsledku aplikovania  
príslušných scenárov k 31. decembru 2016. Za banky sú zobrazené kvartily podielu celkového odhadovaného čistého  
zisku za sledované dvojročné obdobie na čistých aktívach k 31. decembru 2015. Pri poisťovniach je zahrnutá iba zmena  
reálnej hodnoty aktív a dopad poistných rizík na ziskovosť. Zo stresového testovania sú vyňaté aktíva kryjúce technické  
rezervy v unit-linked poistení ako aj dopad na hodnotu záväzkov poisťovní.  
Hodnoty sú v % z aktív, resp. NAV.  
9/41  
2 AKTIVITY V JEDNOTLIVÝCH SEKTOROCH FINANČNÉHO TRHU  
Bankový sektor  
rovnakom percentuálnom medziročnom raste na  
Trendy v bilancii bankového sektora  
konci roka 2011.  
Medziročný rast úverov sa stabilizoval,  
naďalej zostáva vysoký  
Úrokové sadzby sa ustálili pri všetkých typoch  
úverov na bývanie. Ich priemer sa ku koncu  
roka 2015 pohyboval okolo 2,6 % na nových  
úveroch. Rozdiel medzi úrokovými sadzbami  
existujúcich a nových úverov sa zmenšuje len  
pomaly, až do konca roka 2015 osciloval stále  
okolo 1 p. b. Z toho vychádzal aj pokračujúci  
trend refinancovania na úrovni asi 28 % nových  
úverov. V priebehu roka došlo k miernemu  
zníženiu tohto podielu oproti obdobiu tesne  
pred platnosťou odporúčania NBS č. 1/2014 zo  
7. októbra 2014 v oblasti politiky obozretnosti  
na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom  
na trhu retailových úverov (ďalej len  
Odporúčanie NBS), kedy táto hodnota  
dosahovala vyše 31 %. Príčinou bol najmä  
Medziročný rast retailových úverov sa počas  
roka 2015 postupne stabilizoval okolo hodnoty  
12,7 % a k decembru 2015 mierne spomalil na  
12,4 %. Napriek tomu išlo o najväčší absolútny  
prírastok v histórii Slovenska v objeme až  
2,9 mld. EUR za rok. V medzinárodnom  
porovnaní Slovensko aj naďalej rástlo prakticky  
najrýchlejšie v eurozóne  
eurozóny sa v roku 2015 pohyboval okolo 1 %  
medziročne. Pozitívne zmeny objemu  
a
, priemer  
zaznamenali všetky banky aktívne na  
retailovom trhu.  
Graf 5 Medziročný rast úverov a vybraných  
podkategórií  
úbytok  
refinancovania  
s materiálnym  
navýšením.  
Hypotekárne úvery počas roka 2015  
nenadviazali  
na  
prudké  
zrýchlenie  
z predchádzajúceho roka  
a
po miernom  
spomalení medziročného rastu sa stabilizovali  
mierne nad úrovňou 10 %. Spomalenie nastalo  
takmer vo všetkých relevantných inštitúciách.  
Vývoj úrokových sadzieb na tieto úvery bol  
v čase pomerne stabilný s priemernou hodnotou  
2,9 % pred započítaním bonifikácie pre  
mladých.  
Medziúvery rástli k decembru 2015 v porovnaní  
so zvyškom sektora podpriemerným tempom  
8,8 %. Išlo o mierne spomalenie oproti polovici  
roka 2015, ich vývoj však možno vo  
všeobecnosti označiť za relatívne volatilný.  
Priemerné sadzby na novú produkciu sa po  
dobu približne dvoch rokov pohybovali takmer  
o 2 p. b. vyššie než je priemer na nových  
úveroch na bývanie.  
Zdroj: NBS.  
Rast úverov na bývanie zostal dominantným  
trendom sektora retailu  
Úvery na bývanie tradične predstavovali hlavný  
faktor rastu retailových portfólií. K decembru  
2015 medziročne vzrástli o 13,5 %, hoci počas  
roka sa pohybovali mierne vyššie okolo hodnôt  
13,7 %. Tento nárast predstavoval objem  
2,4 mld. EUR, čo bolo až o 60 % viac než pri  
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov si 4  
veľké banky upevnili pozíciu na trhu  
10/41  
 
 
 
s podielom 76 % na nových úveroch na bývanie  
a s podielom 71 % na ich stave na konci roka  
2015. Táto zmena nastala napriek faktu, že  
veľké banky poskytovali úvery za najvyššie  
priemerné úrokové sadzby. Stredne veľkým  
domácim bankám pripadal pretrvávajúci 10 %-  
ný trhový podiel na stave úverov, stavebné  
sporiteľne pokračovali v dlhodobom poklese už  
pod 12 %. Pobočky zahraničných bánk  
zaznamenávajú pretrvávajúci rast s výsledkom  
zaznamenali doby do 4 a do 5 rokov. Kým  
v roku 2012 spoločne predstavovali menej ako  
15 % portfólia, od roku 2013 postupne naberali  
na význame a k septembru 2015 individuálne  
tvorili 13 %, respektíve 12 % úverov na  
bývanie. Hodnoty nad 5 rokov sú dlhodobo  
málo významné. Stredne veľké a menšie banky  
majú v portfóliách úvery s kratšími dobami do  
refixácie, prakticky všetky majú vyše 90 %  
portfólia s hodnotami do 3 rokov. Riziko  
dopadu možného zvýšenia úrokových sadzieb je  
tým významnejšie práve u týchto inštitúcií.  
takmer  
7 % podielu na stave úverov na  
bývanie. V roku 2013 a 2014 viaceré najmä  
stredne veľké a menšie banky zaznamenali  
výrazné nárazové medziročné rasty portfólií,  
v rozsahu približne od 30 % do 65 %. V roku  
2015 tieto extrémy ustúpili, naďalej si však  
niektoré banky udržali 30 % až 40 %-né nárasty  
portfólií. Tieto banky prirodzene poskytovali  
najnižšie priemerné úrokové sadzby na nových  
úveroch.  
Graf 6 Rozdelenie stavu úverov na bývanie  
podľa doby do refixácie úrokovej sadzby  
Úverom na bývanie dominovali dlhé maturity,  
zostatkové fixácie úrokových sadzieb najmä do  
3 rokov  
Splatnosť úverov na bývanie je pomerne silno  
dominovaná úvermi na 30 rokov, túto splatnosť  
mala vyše polovica nových úverov okrem tých,  
ktoré sú určené na refinancovanie. V úveroch na  
refinancovanie s navýšením ide asi o tretinu  
objemu, pri úveroch na refinancovanie bez  
navýšenia približne o 15 %. Ostatné splatnosti  
do 30 rokov sú zastúpené približne rovnomerne,  
Zdroj: NBS.  
Postupné predlžovanie fixácií sa prejavilo aj  
v zníženom ročnom podiele refixovaných  
úverov na stave portfólia. V roku 2013 dosiahlo  
dátum refixácie 42 % portfólia, v roku 2015 len  
asi 27 %. Napriek tomu sa podiel predčasne  
splatených úverov na celkových úveroch  
dlhodobo udržuje približne na 10 % portfólia za  
rok. To znamená, že aj keď klienti môžu pri  
úvery nad  
30  
rokov  
sa  
poskytujú  
v zanedbateľnom podiele.  
refixácii  
úrokovej  
sadzby  
bezodplatne  
refinancovať úver z inej banky, vo väčšine  
prípadov banku nemenia. Tento jav je ešte viac  
zvýraznený faktom, že časť refinancovania  
prebieha mimo dátumu refixácie.  
Doby do refixácie úrokových mier na stave  
úverov na bývanie prešli v posledných rokoch  
významnými zmenami. Kým ešte na konci roka  
2012 tvorili úvery s dobou do refixácie do  
jedného roka najväčšiu časť úverov na bývanie  
37 %, k septembru 2015 to bolo už len 25 %.  
Hodnoty do dvoch a do troch rokov si priebežne  
vymieňali druhú a tretiu pozíciu s hodnotami asi  
od 20 % do 27 % v ostatných dvoch  
V priebehu roka pribúdali úvery s hraničnými  
hodnotami  
LTV,  
podiel  
finančného  
sprostredkovania rástol  
Hodnoty LTV pri nových úveroch a úveroch  
s materiálnym navýšením boli počas roka 2015  
kalendárnych  
rokoch.  
Nárast  
podielu  
11/41  
ovplyvnené Odporúčaním NBS. Zvlášť úvery  
s LTV nad 90 % počas roka ubúdali, od 23,1 %  
v prvom štvrťroku po menej než 14,4 %  
v poslednom. Trh aj jednotlivé banky dokonca  
poskytovali menej takýchto úverov než  
odporučila NBS. Ako naznačuje Graf 7, úvery  
s LTV 100 % boli nahradené úvermi na  
odporúčanej hranici 90 %. Podiel úverov s LTV  
nad 80 % dosahoval 44 % produkcie.  
Priemer roka 2012 predstavoval 14,1 %, v roku  
2014 už iba 12,8 % a v poslednom mesiaci roku  
2015 sadzby poklesli  
až na 10,8 %.  
Refinancovanie spotrebiteľských úverov mierne  
ustúpilo od účinnosti spomínaného odporúčania  
z takmer 30 % na asi 25 % nových úverov a  
pretrvalo až do konca roka 2015. Objem  
predčasne splatených spotrebiteľských úverov  
bol však takmer dvojnásobne vyšší. Dôvodom  
môže byť napríklad konsolidácia viacerých  
spotrebiteľských úverov do jedného úveru na  
bývanie. Z hľadiska maturít naďalej dominujú  
úvery nad 5 rokov s podielom takmer 80 % na  
trhu.  
Graf 7 Podiely nových úverov podľa výšky  
LTV okrem úverov na refinancovanie bez  
materiálneho navýšenia  
Pri spotrebiteľských úveroch bol trend  
využívania dlhých maturít odlišný od úverov na  
bývanie. Refinancované spotrebiteľské úvery  
(s navýšením aj bez neho) sa po 1. marci 2015  
takmer v troch štvrtinách produkcie poskytovali  
na maximálnej, 9 ročnej splatnosti. Pri úveroch,  
ktoré neboli určené na refinancovanie, išlo len  
asi o polovicu úverov. Príčinou môže byť  
konsolidácia viacerých krátkych úverov do  
jedného dlhšieho s cieľom nížiť splátkovú  
záťaž.  
Zdroj: NBS.  
Ukazovatele kreditnej kvality portfólia  
pozitívne menili svoje hodnoty  
Podiel finančného sprostredkovania mal počas  
roka 2015 rastúcu tendenciu, od 46 % na  
nových úveroch v prvom štvrťroku až po 56 %  
v poslednom štvrťroku. Výrazné rozdiely boli  
identifikované medzi bankami, približne od  
13 % do 78 % produkcie. V priebehu roka 2015  
sa podiely za konkrétne banky menili len  
minimálne.  
Podiel zlyhaných úverov počas roka 2015 klesal  
k hodnote 3,9 % dosiahnutej v decembri 2015.  
Úvery na bývanie dosiahli úroveň 2,7 %,  
spotrebiteľské  
úvery  
7,3 %.  
Kým  
v predchádzajúcich rokoch bola stagnácia  
podielu zlyhaných úverov spôsobená najmä  
vysokým rastom úverov celkom, posledný rok  
bol charakteristický celkovým poklesom  
objemu zlyhaných úverov. Dokonca aj po  
spätnom pričítaní odpisov a odpredajov sa  
objem zlyhaných úverov zvýšil len minimálne,  
pri úveroch na bývanie prakticky stagnoval.  
Jediná podkategória úverov, ktorá zaznamenala  
rast v tomto ukazovateli boli medziúvery, čím  
len zachovali svoje dlhodobé podiely zlyhaných  
úverov.  
Rast spotrebiteľských úverov mierne spomalil,  
koncentrácia sa pomaly znižuje  
Medziročný rast spotrebiteľských úverov sa po  
prudkom zrýchlení z roku 2014 mierne  
spomalil, od marca 2015 pozvoľna klesá  
z hodnôt 20,1 % až na 16,2 % ku koncu  
decembra 2015. Priemerné úrokové sadzby boli  
v posledných rokoch stabilné s výnimkou dvoch  
strmých prepadov počas rokov 2013 a 2015.  
12/41  
 
Miery zlyhania3 počas roka klesali, v štvrtom  
štvrťroku 2015 dosahovali len asi 0,3 %, čo je  
asi štvrtina oproti rovnakému obdobiu roka  
2014. Spotrebiteľské úvery poklesli v tomto  
ukazovateli na 2,5 %, úvery na bývanie na 0 %.  
Tieto pozitívne zmeny v kreditnej kvalite mali  
plošný charakter na celom bankovom trhu.  
20 %. Objem termínovaných vkladov už tretí  
rok po sebe klesal, no stále pomalším tempom,  
k decembru 2015 išlo o hodnotu -2,2 %  
medziročne. Vklady s výpovednou lehotou  
medziročne vzrástli o 15,1 %, no vzhľadom na  
ich značnú volatilitu nešlo o nezvyčajne vysokú  
hodnotu.  
Graf 8 Medziročný rast objemu retailových  
vkladov  
Perspektívy trhu úverov na bývanie sú  
prevažne pozitívne, rast však môže brzdiť  
demografický vývoj  
50%  
40%  
30%  
20%  
10%  
0%  
Obdobie nízkych úrokových sadzieb naďalej  
pretrváva so stále výrazným rozdielom medzi  
stavom a novými úvermi. Aj naďalej teda  
zostáva prítomná motivácia tak na čerpanie  
nových úverov ako aj na refinancovanie  
existujúcich. Pozitívny vplyv má aj rastúca  
ekonomika.  
-10%  
-20%  
Na kreditnú kvalitu má ďalej pozitívny vplyv  
najrýchlejší pokles počtu nezamestnaných od  
vypuknutia finančnej krízy. Pokles nastal vo  
všetkých krajoch Slovenska, s miernejším  
tempom v Bratislave, kde však bola celková  
úroveň nezamestnanosti nižšia.  
Vklady spolu  
Netermínované  
Termínované  
S výpovednou lehotou  
Zdroj: NBS.  
Priemerné úrokové sadzby na vkladoch ďalej  
poklesli na 0,7 % k decembru 2015, čo bolo  
v súlade s trendom započatým v polovici roka  
2012. Úrokové sadzby na netermínovaných  
vkladoch sa menili len minimálne, ešte viac sa  
však priblížili hodnote 0,1 %. Termínované  
vklady klesli na 1,4 % k decembru minulého  
roka, vyššie úroky prirodzene dosahovali  
vklady s dlhšou maturitou. Tradičnou výnimkou  
boli denné vklady, ktoré síce dosahovali vyššie  
výnosy než splatnosti do roka, nové takéto  
vklady už nepribúdali.  
Demografické  
predpoklady  
rozširovania  
úverového portfólia sa však zhoršovali. Počet  
ľudí vo veku 20-39 rokov poklesol v období  
2010  
-
2014 o 5 %, do roku 2018  
pravdepodobne poklesne o ďalších 5 %  
s klesajúcim výhľadom. Do roku 2024 možno  
očakávať kumulatívny pokles až do 25 %  
v porovnaní s referenčným rokom 2010.