Materiál na rokovanie  
Národnej rady Slovenskej republiky  
Číslo: GUV - 423/2016  
41  
Správa o stave a vývoji finančného trhu  
za rok 2015  
_____________________________________________________________________  
Podnet:  
Obsah materiálu:  
Správa sa predkladá podľa  
§ 1 ods. 3 písm. i) zákona  
č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad  
finančným trhom v znení  
neskorších predpisov  
Národná rada Slovenskej republiky  
b e r i e n a v e d o m i e  
Správu o stave a vývoji finančného  
trhu za rok 2015  
Predkladá:  
Jozef Makúch  
guvernér  
Národnej banky Slovenska  
Bratislava, apríl 2016